More information

ejf.hu 

Overview

Az intézet a hagyományokra alapozva, a folyamatos megújulás jegyében a közoktatási igényeknek megfelelő képzési kínálattal, magas szakmai minőségben végzi felsőfokú pedagógiai szakemberek: tanítók, óvodapedagógusok, csecsemő- és kisgyermeknevelők alapképzését és gyakorló pedagógusok szakirányú továbbképzését, akik korszerű pedagógiai ismeretekkel és hatékony módszertani felkészültséggel, kreatív stratégiákkal képesek ellátni az általános iskolai oktatás, az óvodai és bölcsődei nevelés feladatait, gyarapítják a gyermekek tudását, segítik képességeik és személyiségük sokoldalú fejlődését.


Az előkészítőn tett záróvizsgája és az intézményi felvételi alapján kerül felvételre a jelentkező. A hallgatóknak ezen szakhoz kapcsolódóan alkalmassági vizsgán (beszédértés, ének-zene, testi alkalmasság) és egészségügyi alkalmasságon kell megfelelniük, melyre az Eötvös József Főiskola intézményében kerül sor a weboldalon meghatározott időpontokban. Az alkalmassági vizsga lebonyolításában a Főiskola oktatói vesznek részt.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Programme structure

A 8 féléves képzés során összegyűjtendő kreditek száma 240 kredit. a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék), a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit, intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 12 kredit.A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: társadalomtudományok, pedagógia, pszichológia, informatika, szaktudományosan megalapozott tantárgy-pedagógiák, műveltségterületi modul, a tanítói kompetenciák hatékony kibontakoztatását segítő, választható elméleti és gyakorlati tanulmányok, gyakorlati képzési modul. A képzés célja tanítók képzése, akik – a változó társadalmi szükségleteknek, az általános iskolai nevelés-oktatás céljainak megfelelően – képesek a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére, a tanító teljes szerepkörének betöltésére.

Career opportunities

A képzés célja tanítók képzése, akik képesek az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán egy választott műveltségi terület nevelési-oktatási feladatainak ellátására, nemzetiségi szakirányon pedig az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán a nemzetiségi anyanyelvi nevelés feladatainak ellátására.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment