More information

ejf.hu 

Overview

Az intézet a hagyományokra alapozva, a folyamatos megújulás jegyében a közoktatási igényeknek megfelelő képzési kínálattal, magas szakmai minőségben végzi felsőfokú pedagógiai szakemberek: tanítók, óvodapedagógusok, csecsemő- és kisgyermeknevelők alapképzését és gyakorló pedagógusok szakirányú továbbképzését, akik korszerű pedagógiai ismeretekkel és hatékony módszertani felkészültséggel, kreatív stratégiákkal képesek ellátni az általános iskolai oktatás, az óvodai és bölcsődei nevelés feladatait, gyarapítják a gyermekek tudását, segítik képességeik és személyiségük sokoldalú fejlődését.

Az előkészítőn tett záróvizsgája és az intézményi felvételi alapján kerül felvételre a jelentkező. A hallgatóknak ezen szakhoz kapcsolódóan alkalmassági vizsgán (beszédértés) és egészségügyi alkalmasságon kell megfelelniük, melyre az Eötvös József Főiskola intézményében kerül sor a weboldalon meghatározott időpontokban. Az alkalmassági vizsga lebonyolításában a Főiskola oktatói vesznek részt.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Programme structure

A 6 féléves képzés során összegyűjtendő kreditek száma 180 kredit. a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék), a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit, az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: társadalomtudomány, informatika, pedagógia, pszichológia, egészségtudomány, a bölcsődei, intézményes kisgyermeknevelés, fejlődéssegítés, gondozás módszertana és gyakorlati képzés. A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére.

Career opportunities

Képzést követően a hallgató képes bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermeknevelői feladatokat a szakmai kompetenciája alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment