More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

balkantanulmanyok.hu 

felvi.hu/..index.php/szak/18841/szakleiras 

Overview

1) Délkelet-Európa története 1878-tól napjainkig
2) Írásbeli szakasz: A jelentkezőnek be kell adnia egy motivációs levelet (maximum 2 oldal). Abban a jelentkező ismertesse az alapszakon készített vagy tervezett szakdolgozata témáját, eredményeit és fejtse ki további szakmai terveit, kitérve arra, hogy milyen megfontolásokból kívánja tanulmányait a Balkán-tanulmányok mesterképzési szakon folytatni.
3) Szóbeli szakasz:
Tételsor:
– Balkán vagy Délkelet-Európa? Viták a térség meghatározásáról, jellegéről, határairól
– A Balkán története I. (Bizánctól a berlini kongresszusig)
– A Balkán története II. (1878-tól napjainkig)
– Délkelet-Európa mai politikai földrajza
– A magyar-balkáni kapcsolatok múltja és jelene
– Jugoszlávia és utódállamai
– Románia története és mai helyzete

A felkészüléshez ajánlott szakirodalom:
– Dupcsik Csaba: A Balkán képe Magyarországon a 19-20. században. Budapest 2005
– Hajdú Zoltán: A Balkán-félsziget politikai földrajza. In: Európa politikai földrajza. Pécs 2002.
– Jelavich, Barbara: A Balkán története I-II. Budapest 1996.
– Juhász József et. al.: Kinek a békéje? Háború és béke a volt Jugoszláviában. Budapest 2003.
– Kardos József – Simándi Irén (szerk.): Európai politikai rendszerek (a délkelet-európai államokkal foglalkozó fejezetek). Budapest 2004.
– Lampe, John: Balkans into Southeastern Europe 1914-2014. Palgrave 2014.
– Mazower, Mark: A Balkán. Budapest 2004.
– Ramet, Sabrina P. (ed.): Central and Southeast European Politics since 1989. Cambridge Univ. Press 2010 (a délkelet-európai államokkal foglalkozó fejezetek).
– Sokcsevits Dénes – Szilágyi Imre – Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története. Budapest é.n. (1994).
– Szász Zoltán: A románok története. Budapest é.n. (1993)

4) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

A mesterképzésben a szakképzettség megszerzéséhez albán, bolgár, bosnyák, horvát, macedón, montenegrói, román, szerb, szlovén, török, újgörög, nyelvek közül kettőnek az alapszintű elsajátítása érdekében részt kell vennie a képzés tantervében előírt nyelvi képzésen.

A Balkán-tanulmányok mesterképzési szakot a Történeti Intézet gondozza, együttműködve a délkelet-európai nyelveket és kultúrákat oktató filológiai tanszékekkel. A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik ismerik a térség sajátosságait, képesek arra, hogy az eltérések és hasonlóságok okait kutassák, megértsék és megértessék, s akik képesek a térségre vonatkozó ismereteket közvetíteni és a gyakorlatban is alkalmazni. A szak lehetőséget ad a nyelvtanulásra, s a diploma birtokában a térség szakértőjeként jó elhelyezkedési lehetőségeket kínál a felsőoktatásban, kutatóintézetekben, médiában, a köz- és versenyszférában egyaránt.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Balkán-tanulmányok MA

Career opportunities

A megszerzett térségspecifikus ismeretek és széleskörű szakmai kompetenciák birtokában a végzettek képesek lesznek a délkelet-európai régióhoz kapcsolódó külügyi, politikai elemzői, kutatói, felsőoktatási, képviseleti, kultúrák közötti közvetői, kultúrdiplomáciai és szervezői feladatok ellátására a tudományos életben, a sajtóban, a diplomácia területén, a vállalati munkában, kisebbségi szervezetekben és különböző kulturális közösségekben.

A szakot elvégzettek előtt nyitva áll a kutatói pálya is, mert a megszerzett mesterdiploma jó alapokat biztosít a történettudományi, politikatudományi, és a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó doktori iskolai tanulmányokhoz.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo