More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

btk.elte.hu/..terszakok/elmeletinyelveszet 

felvi.hu/../index.php/szak/2853/szakleiras 

Overview

1) Vizsga a nyelvészeti háttérismeretekből; a mesterképzéshez szükséges nyelvészeti előképzettség felmérése.
2) Radford, Andrew. Syntax: A minimalist introduction, Cambridge University Press, 1997.
3) Ruzsa Imre – Máté András: Bevezetés a modern logikába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997.
4) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

A képzés célja elméleti nyelvész szakemberek képzése, akik szilárd alapismeretekkel rendelkeznek a nyelvészeti alapdiszciplínák és a kapcsolódó interdiszciplináris tudományágak területein, képesek a modern kutatási módszertanok alkalmazására, egy speciális területen elmélyült szakmai ismeretek megszerzésére, valamint azok innovatív kutatásokban való alkalmazására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az elméleti nyelvészet (más néven általános nyelvészet) a nyelvek általános törvényszerűségeivel foglalkozik, azokkal, amelyek az emberi természetből, az agyunk és a testünk felépítéséből adódnak. Szakunkon a nyelvészet fő ágai, a jelentéstan (szemantika), a mondattan (szintaxis), a szóalaktan (morfológia) és a hangtan (fonetika és fonológia) mellett a nyelv és a lélek, illetve a nyelv és az agy összefüggéseiről is lehet tanulni, valamint a nyelvészet legfontosabb alkalmazási területéről, a számítógépes nyelvészetről

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Elmételi nyelvészet MA

Career opportunities

Akik eddig nálunk végeztek, azoknak a 93%-a PhD-programokban tanult tovább. Végzőseink 30%-a pedig neves külföldi egyetemekre ment, pl. Massachusetts Institute of Technology, University College London, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, University of Edinburgh, Universität des Saarlandes, Universitetet i Tromsø. Akik már ott is végeztek, ma is nyelvészként dolgoznak.

Az összes elméleti nyelvészet szakot végzett 24%-a a Nyelvtudományi Kutatóközpontban, 30%-uk magyar egyetemeken (ELTE, PPKE, BME), 10%-uk pedig külföldi egyetemeken (pl. Institut Jean Nicod, École Normale Supérieure, University College London, University of Utah) dolgozik. További 14% olyan cégeknél van (fele-fele arányban Magyarországon és külföldön), amelyek számítógépes nyelvészettel és/vagy mesterséges intelligencia-kutatással foglalkoznak.

Az olvasó és kutató szemináriumaink gyakran zárulnak közös vagy egyéni publikációkkal. A terepmunkák és a nyelvészeti gyakorlatok során megismerkedhetsz az egyes szakterületek kutatási módszereivel, betekinthetsz az éppen zajló projektek munkálataiba. A hallgatók számára az NYTK tudományos programjai is szabadon látogathatók.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo