More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

btk.elte.hu/mesterszakok/esztetika 

esztetika.elte.hu 

felvi.hu/..k/index.php/szak/224/szakleiras 

Overview

1) A szakmával kapcsolatos írásbeli munka: ez lehet szakdolgozat vagy szemináriumi dolgozat, de lehet bármilyen, publikált vagy nem publikált esztétikai tárgyú írás.

2) A jelentkezőknek be kell adniuk a részletes szakmai önéletrajzot, egy motivációs levelet, melyben a jelentkező kitér speciális érdeklődési területére, s bemutatja leendő mesterképzési szakdolgozatának tervezetét, a szakirányos tanulmányokat (esztétika vagy filozófia tárgyakat) igazoló leckekönyv másolatát, valamint az alábbiakban részletezett szakmai munkákat.
a) Egyéb szakmai eredmények: ösztöndíj, publikáció, konferenciarészvétel stb.
b) A szakmával kapcsolatos írásbeli munka: ez lehet szakdolgozat vagy szemináriumi dolgozat, de lehet bármilyen, publikált vagy nem publikált esztétikai tárgyú írás.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom: A motivációs levélben megjelölt téma szakirodalma, valamint a beadott írásos anyaghoz felhasznált irodalom. Ennek összeállítása a jelentkező feladata.

A szóbelin kell számot adni a választott témához kapcsolódó műalkotásokról, olvasmányokról.
Az írásbeli szakasz pontszámát a benyújtott írásművek és dokumentumok értékelésének eredménye adja. A benyújtott reprezentatív írásművek részletes megvitatása. A vizsga kérdései a benyújtott művekkel kapcsolatos háttérismeretekre, a mesterképzési és kutatási tervhez szükséges esztétikai előképzettség felmérésére irányulnak. A jelentkező mesterképzési szakdolgozati tervének bemutatása és megvitatása. Az 10 otthon készült mű megvitatása és az egyéb szakmai tevékenység bemutatása. Esztétikai tájékozódás, esztétika történeti ismeretek.

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

Az Esztétika mesterképzési szakot a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet gondozza. Az MA fokozatot megszerzőknek az elsajátított ismeretanyag lehetővé teszi a művészeti és kulturális jelenségekkel való foglalkozást, így elhelyezkedhetnek akadémiai pályákon, különféle kulturális és művészeti intézményeknél, valamint az írott és az elektronikus médiában. Az eddigi visszajelzések alapján az esztétika szakos bölcsészek körében hosszú évek óta kimagaslóan jó az elhelyezkedési arány. A képzés során differenciált szakmai anyagként választható a színháztudomány specializáció.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Esztétika MA

Career opportunities

A mesterképzést elvégző hallgatók elhelyezkedhetnek a legkülönfélébb művészeti és kulturális intézményeknél, valamint az írott és az elektronikus médiában.

Jellemző munkakörök: esztéta, kutató, egyetemi oktató, kritikus, művészeti szakíró (zeneesztéta, filmesztéta, színházesztéta), szerkesztő, műfordító, dramaturg, kiállításszervező, kurátor, kulturális munkatárs, művészeti titkár, programszervező, de sok író, költő, képzőművész, kortárs alkotó végezte itt tanulmányait.

Kutatás: Az MA hallgatók tanulmányaikat az Esztétika PhD programján belül folytathatják, ami a Filozófiatudományi Doktori Iskola alprogramja.

Az Esztétika Tanszékhez jelenleg két OTKA-kutatás kötődik, melyekbe hallgatók is bekapcsolódhatnak:
„A tömeg. A kulturális jelentéstulajdonítások 1920/2020 (vezető kutató: Teller Katalin, kutató: Nemes Z. Márió),
„Hiányzó színháztörténetek I.” (kutató: Darida Veronika)

A hallgatók számára publikálási lehetőséget biztosít a Laokoón online folyóirata.

Évente megrendezésre kerül az Esztétika Tanszék hallgatói konferenciája, az „Esztétika – MI végre?” A 2021-es jubileumi (10.) konferencia anyaga az Esztétika-Laokoón youtube csatornán visszanézhető.

Hallgatóink kiemelkedő sikereket értek el az elmúlt évek OTDK konferenciáin.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo