Logo of Eötvös Loránd University

MAirodalom- és kultúratudomány

More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

btk.elte.hu/..rodalom-kulturatudom%C3%A1ny 

felvi.hu/..k/index.php/szak/193/szakleiras 

Overview

1) Kultúratudomány és irodalom
2) Írásbeli szakasz:

A jelentkezőknek be kell adniuk egy motivációs levelet és egy szakirányú tudományos munkát. Továbbá az adatközlő lapon nyilatkozniuk kell arról, mely specializáción kívánják tanulmányaikat folytatni. A húsz-harminc soros motivációs levél indokolja a szakválasztást, tartalmazza a választott specializáció megnevezését. Az írásbeli tudományos munka alapvetően irodalmi tárgyú legyen, a képzés nyelvén íródjon, bizonyítsa a jelentkező jártasságát és felkészültségét a megnevezett specializáció tekintetében, s feleljen meg a szaktudományos értekezés tartalmi és formai kritériumainak. Benyújtható például már megjelent vagy közlés előtt álló tanulmány, az alapképzésen készített szakdolgozat vagy két szemináriumi dolgozat. A jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a benyújtott szöveg a saját munkája.

Szóbeli szakasz:
A vizsga során a bizottság a szakmai tájékozottság mellett a jelölt rátermettségéről, a tudományos gondolkodásra való képességéről alkot véleményt egy felvételi beszélgetés keretében.

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

Az Irodalom- és kultúratudomány mesterképzési szakot azoknak az adott ágazatok iránt érdeklődő hallgatóknak ajánljuk, akik a magyar- és a világirodalom legfontosabb alkotásainak tanulmányozása során meg szeretnék ismerni egyúttal a modern kommunikáció közegeit, közvetítésük rendszereit, a nyelv művészetének és médiumainak működésmódját, magas színvonalon és társadalmilag hasznosítható módon sajátítva el az irodalmi és kulturális jelenségek tudományos vizsgálatának korszerű módszereit.

A cél olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a művészi szövegek tudományos elemzésére, esztétikai és poétikai-retorikai létmódjuk mentén ismerik jól a modern kommunikáció közegeit, a nyelv művészetének és médiumainak összefüggéseit, az irodalomnak a társművészetekhez fűződő kapcsolatát, valamint az irodalmiság aktuális társadalmi funkciójára és feltételeire összpontosító kutatásokat. Felkészültek továbbá tanulmányaiknak a doktori képzésben történő esetleges folytatására.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Irodalom- és kultúratudomány MA

Career opportunities

Karrier

A végzett mesterek olyan területen helyezkedhetnek el, ahol igény mutatkozik a tudományág szakmailag számottevő, nemzetközi szintű, korszerű művelésére. E szorosabb tudományos tevékenységen kívül kapcsolatot alakíthatnak ki a tömegmédiumokkal, tudásukat kiterjeszthetik a piacképes kiadói-kommunikációs stratégiák tervezésére, a különféle szerkesztői munkára, a nemzetközi kapcsolattartásra, pályázati tevékenység folytatására, valamint irodalmi szövegek és társadalomtudományi ismereteket igénylő szakmunkák fordítására, lektorálására, gondozására.

Diplomásaink igen jó eséllyel találják meg helyüket a kulturális élet különböző színterein, többek között a könyvkiadásban, a művelődésszervezés területein, a kulturális kapcsolatok hazai és nemzetközi csatornáin, a kultúraközvetítés ágazataiban (újságírás, rádió és elektronikus médiumok, kulturális menedzsment, reklám, társadalomtudományi és kultúrapolitikai elemzés), valamint a kulturális szolgáltató ágazatokban (rendezvényszervezés, intézmények és programok tervezése és irányítása). Képzettségük hasznosítható az interdiszciplináris együttműködésre épülő feladatok elvégzésében, felkészültek az olyan munkaerőpiaci igényekre, amelyek munkáját nemzetközi (pl. Európai Uniós) intézmények vagy projektek, illetve a nemzetközi kapcsolatok kialakításának feladatai határozzák meg.

Azok a hallgatók, akik további pályájukat a tudományos kutatás területén képzelik el, elsősorban a következő szintre, a doktori képzésre készülhetnek, melyre egyetemünk Irodalomtudományi Doktori Iskolájában is mód nyílik. A mesterszak hallgatói évről-évre igen jó eséllyel pályáznak tanulmányaik doktori iskolai folytatására. Elsősorban e képzés ad lehetőséget az egyes tanszékek kutatási programjaiban részvételre is (kritikai kiadások, támogatott kutatások). De a szakgazda, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet oktatói már a mesterképzés során is segítik a hallgatókat diákköri konferenciákon részvételben, hazai és külföldi kutatási ösztöndíjak elnyerésében, publikálásban. Az egyes irodalomtörténeti korszakokkal hallgatói műhelyek is foglalkoznak.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo