Logo of Eötvös Loránd University

MAmagyar nyelv és irodalom

More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

btk.elte.hu/..szakok/magyar-nyelv-irodalom 

mnyfi.elte.hu 

felvi.hu/..k/index.php/szak/191/szakleiras 

Overview

1) magyar nyelv és irodalom
2) Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek be kell adniuk egy motivációs levelet és egy szaktudományos jellegű dolgozatot.
A jelentkezőktől kérnek egy egyoldalas, kézzel írott motivációs levelet, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a jelentkező melyik specializációra kíván jelentkezni, s amelyben megfogalmazza, miért ezt a specializációt választotta, milyen célok vezérlik annak elvégzésével. A jelentkezőnek továbbá el kell küldenie egy olyan, korábban elkészített írásbeli munkáját, amely megítélése szerint a leginkább bizonyíthatja jártasságát és felkészültségét a motivációs levelében megnevezett specializációra. Ennek a dolgozatnak szaktudományos jellegű, a megfelelő hivatkozásokkal ellátott, a tudományterületnek megfelelő tartalmi követelmények szerint elkészített értekezésnek kell lennie, amely a képzés nyelvén íródott. Beadható a hároméves alapképzés lezárásaként készített szakdolgozat vagy az alapképzés során készített két-három szemináriumi dolgozat, de lehet olyan szöveg is, amelyet a jelentkező külön erre az alkalomra vagy esetleg tanulmányi céljain kívül készített. A jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szöveg a saját munkája.

Szóbeli szakasz:
A szóbeli vizsga során a Bizottság az általános szakmai jellegű tájékozottság mellett a jelentkező általános intelligenciáját, önálló gondolkodásra való képességét és problémafelismerő, illetve problémamegoldó képességét vizsgálja egy felvételi beszélgetés keretében.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
A felvételi vizsga a magyar szakos alapképzés, illetve a magyar záróvizsga anyagához és a felvételre megjelölt specializáció témaköreihez kapcsolódik.

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

A Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szakot a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet közösen gondozza. A hallgatók a magyar nyelv és irodalom működésével, tanulmányozásával, értelmezésével és művelésével kapcsolatos feladatokra készülnek fel, amelyek a magyar és egyetemes kultúra, a közművelődés és a kommunikáció tág tereihez kapcsolódó munkakörökben hasznosíthatók.

A mesterszakot gondozó két intézet több nyelvészeti és irodalmi jellegű specializációval, egyedülállóan gazdag kínálattal, valamint nagyszámú oktatójának és kutatójának közreműködésével biztosítja a legszélesebb körű képzést, egyaránt támogatva a munkaerőpiacon való elhelyezkedést és a PhD tanulmányok, a szakterületi tudományos pálya megkezdését.

Az ELTE Magyar nyelv és irodalom mesterszakja neked való, ha alapvető ismeretekkel és érdeklődéssel rendelkezel a magyar nyelvtudomány, illetve irodalomtudomány legfontosabb elméleti kérdéseit, ezek történeti, változó és folyamatszerű összefüggéseit illetően. Neked való a képzés, ha szeretnéd jobban átlátni és megérteni a nyelvnek, illetve az irodalomnak a magyar és az európai identitás konstrukciói, illetve az egyes kultúrák és a köztük lévő kapcsolatok kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a magyar és a világirodalom, illetve a nyelv és a nyelvek kulturális, történeti és társadalmi meghatározottságát, irodalom és nyelv összefüggéseit.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Magyar nyelv és irodalom MA

Career opportunities

Karrier

A mesterszak számos, a nemzeti kultúra, az irodalom, a nyelv, illetve az anyanyelv mélyebb megismerésével és művelésével, az ennek kapcsán megszerzett tudásnak és készségeknek a közművelődés különböző fórumain és a nyelvi kommunikáció tág terein való közvetlen alkalmazásával, a korszerű nyelvi és irodalmi műveltség közvetítésével, kialakításával, alkalmazásával és népszerűsítésével kapcsolatos különböző munkakörök eredményes betöltésére készít fel. Tekintve, hogy a mesterszak hallgatói képzésükkel párhuzamosan rövid ciklusú tanárképzést (magyar nyelv tanára, ill. magyar mint idegen nyelv tanára) is végezhetnek, így mellette tanári végzettséget szerezhetnek; tanulmányaikat továbbá a doktori képzésben folytathatják.

Jellemző munkahelyek: kulturális, oktatási és közművelődési intézmények, könyvkiadók, szerkesztőségek, elektronikus és nyomtatott sajtó, múzeumok és könyvtárak, színház, kulturális központok és alapítványok, kutatóintézetek, ügyviteli munkahelyek, államigazgatás, kreatív ipar

Jellemző munkakörök: szerkesztő, lektor és korrektor, nyelvi szakértő, ügyintéző, kulturális szervező, tudományos segédmunkatárs, riporter.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo