More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

btk.elte.hu/mesterszakok/muveszettortenet 

arthistory.elte.hu 

felvi.hu/..k/index.php/szak/221/szakleiras 

Overview

1) Művészettörténet
2) Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek a következő anyagokat kell beadniuk:
- Motivációs levél, amely röviden tartalmazza, miért szeretne mesterfokú oklevelet művészettörténetből, milyen életpálya-elképzelések alapján döntött e szak mellett; mely korszak, téma-vagy tárgykör felé orientálódik, milyen előtanulmányokkal, speciális képzettséggel, tapasztalattal, szakmai kapcsolatokkal stb. rendelkezik.
- Az MA képzés során elvégzendő önálló kutatás tervezete, amelyben motivációja ismertetése mellett a jelölt kitér speciális érdeklődési területének bemutatására is. Az MA képzés során elvégzendő önálló kutatás tervezete, melynek alapján a jelölt a szakdolgozatát szeretné elkészíteni, s az ehhez kapcsolódó tanulmányi és kutatási terv, előzetes bibliográfia.
- Szakmai életrajz, a jelölt eddigi szakmai eredményeinek bemutatása (ösztöndíj, publikáció, konferencia-részvétel, önkénteskedés stb.).
- Írásbeli munka, amely lehet szakdolgozat, vagy egy művészettörténet tárgyú, lehetőség szerint tudományos igényű, írásbeli munka, szemináriumi dolgozat, vagy más művészettörténet tárgyú írás, publikáció.

Szóbeli szakasz:
A jelentkező számot ad szakműveltségéről, szakos ismereteinek mélységéről, a megadott vizsgaanyag ismeretéről, a benyújtott motivációs levél, illetve a mellékletek alapján szakmai terveiről, elkötelezettségéről.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
Az alábbi kézikönyvek információs és képanyagának megbízható ismerete a sikeres felvételi vizsga előfeltétele:
Galavics G.- Marosi E. – Mikó Á. – Wehli T.: Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig, Corvina, Budapest, 2001
Marosi E.: A középkor művészete, 1-2. Corvina, Budapest, 1996-1997
Az itáliai reneszánsz. Építészet – szobrászat – festészet – rajz, Szerk. Rolf Toman, Kulturtrade, Budapest, 1998
Kelényi Gy.: A manierizmus, Corvina, Budapest, 1995
Kelényi Gy.: A barokk művészete. Corvina, Budapest, 1985
Hofmann, W.: A földi paradicsom. 19. századi motívumok és eszmék. Képzőművészeti, Budapest, 1987
Beke L.- Gábor E. – Prakfalvi P.-Sisa J. – Szabó J.: Magyar művészet 1800-tól napjainkig, Corvina. Budapest, 2002
Frampton, K.: A modern építészet kritikai története. Terc Kiadó, Budapest, 2002
Dempsey, A: A modern művészet története. Stílusok + iskolák + mozgalmak. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2003
+ A Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, az Iparművészeti Múzeum és a Ludwig Múzeum gyűjteményeinek ismerete.

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

A mesterszakra elsősorban azok jelentkezését várjuk, akik a szabadbölcsészet alapszakhoz tartozó művészettörténet szakiránynak vagy minornak elvégzése, vagyis az alapvető és átfogó művészettörténeti ismeretek megszerzése után a művészet történetével magas szintű szakmai felkészültséggel kívánnak foglalkozni.

A felvételi során különösen fontos, hogy a jelentkezőnek konkrét vagy már körvonalazódó elképzelései legyenek a saját érdeklődési köre, leendő kutatási területe, jövőbeli szakdolgozati témája tekintetében valamint, hogy milyen előtanulmányokat végzett és milyen gyakorlati tapasztalatokat szerzett az adott területen. A mesterszakra felvett hallgatók száma általában évfolyamonként tizenöt-húsz fő.

A képzés kiscsoportos előadások és szemináriumok keretében vagy a tanár és a diák személyes konzultációin keresztül zajlik. Arra törekszünk, hogy az intézet hallgatói olyan képzésben részesüljenek, hogy – akár múzeumokban vagy kutatóintézetekben, akár művészeti-, műkereskedelmi galériákban vagy magángyűjteményeknél, művészeti alapítványoknál, akár a kulturális örökségvédelem területén, az írott vagy az elektronikus sajtóban vagy más kulturális intézményekben helyezkednek is el – a rájuk bízott feladatokat szakszerűen, érzékenyen a problémákra, interdiszciplináris szemlélettel és nemzetközi kitekintéssel tudják végezni. A tudományos pályára készülők az intézményben működő doktori iskolában, vagy külföldön folytathatják tovább tanulmányaikat.

A szakmai gyakorlat múzeumban, más kiállító intézményben, kereskedelmi vagy kortárs galériában, illetve más, művészeti jellegű, művészettörténettel vagy műemlékvédelemmel foglalkozó tudományos intézményben, adattárban végzett 120 órás gyakorlat. A képzés tanterve határozza meg a szakmai gyakorlat helyszínének kiválasztásának módját, az elvégzendő szakmai tevékenységeket és a teljesítés feltételeit.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Művészettörténet MA

Career opportunities

Karrier

A végzettek a kulturális, művészeti világ legszélesebb spektrumában tudnak elhelyezkedni: múzeumokban, közgyűjteményekben, tudományos kutatóhelyeken, kortárs és műkereskedelmi galériákban, sokan foglalkoznak kortárs kritikával, szerkesztéssel, illetve dolgoznak múzeumpedagógiával, illetve egyéb kreatív, a művészettel, művészetközvetítéssel kapcsolatos munkakörökben is.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo