More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

Overview

1) történelem
2) Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek be kell adniuk egy motivációs levelet, továbbá az adatközlő lapon nyilatkozniuk kell arról, mely specializáción kívánják tanulmányaikat folytatni.

Szóbeli szakasz:
A szóbeli vizsga a választott specializáció bizottsága előtt történik, a specializáció által megadott témakörökből. A szóbeli vizsgán a jelentkezőnek az alapképzési szakdolgozatát be kell mutatnia.

Témakörök:

Kora újkor történet specializáció

A földrajzi felfedezések és a világgazdaság kialakulása
Európa népessége és a társadalmi rétegek átalakulása
A mindennapi élet (anyagi kultúra, táplálkozás, utazás)
Reformáció, vallásháborúk, vallási türelem
Abszolutizmus és rendiség
A felvilágosodás, felvilágosult abszolutizmus
Kultúra (népi kultúra, kulturális intézmények, olvasás)
A kora újkori város
Hatalmi politika, diplomácia, szövetségi rendszerek
Az Európán kívüli világ
Török berendezkedés és a hódolt Magyarország etnikai, vallási, gazdasági és társadalmi viszonyai
A török elleni védelmi rendszer a királyi Magyarországon (1526–1718)
Az Erdélyi Fejedelemség a 16. században
A reformáció és ellenreformáció Magyarországon a 16–17. Században
A magyar városi fejlődés a kora újkorban
Az Erdélyi Fejedelemség a 17. században
A magyar rendek politikai törekvései a 17. században (1608–1681)
A török kiűzése Magyarországról és a Rákóczi szabadságharc (1683–1699–1718)
Demográfiai és etnikai következmények
Az intézményrendszer változásai a kora újkori századi Magyarországon
Felvilágosult abszolutizmus, jozefinizmus Magyarországon (gazdasági, társadalmi és egyházpolitikai változások)

Középkor specializáció:

Népvándorlás, keresztény térítések és barbár királyságok (5–7. század)
Az egyház és intézményei a Római Birodalom felbomlásától a 11. századig
A Karoling-kor
A pápaság és a Német-római Császárság a 10-14. században
Szerzetesi reformok és új szerzetesrendek (10–12. század)
Franciaország és Anglia a 12–15. században
Csehország és Lengyelország a 13-15. században
Művelődés és oktatás a nyugati civilizációban (12–15. század)
A koldulórendek kialakulása és hatása (13-14. század)
Itália története a 12–15. században
Mezőgazdaság és agrártársadalom a 11–13. századi Európában
Városfejlődési típusok és kereskedelemi utak a 13–15. században
Honfoglalás és a magyar nép története a honfoglalástól az államalapításig
Az államalapítás és egyházszervezés Szent István korában
A magyarországi társadalom története az Árpád-korban
Magyarország története a 13. században
Magyarország története a 14. században
Belpolitika és külpolitika Zsigmond és Hunyadi János idején
Bel- és külpolitika Hunyadi Mátyás és a Jagellók idején, a török veszély
Magyarországi társadalom a 14 – 15. században, etnikai viszonyok
Magyarországi gazdaság a 14 – 15. században
Egyházszervezet, egyházi társadalom a 11 – 15. században (Mohácsig)
Középkori magyar történetírás és a legendairodalom

Modernkori magyar történelem specializáció

A Monarchia és Magyarország közjogi, területi viszonyai, politikai intézményrendszere
A felvilágosodás kihívása, a rendiség és az abszolutizmus utolsó küzdelmei
Magyarország társadalmi és gazdasági viszonyok, változások a 19. század első felében
Eszmetörténeti folyamatok és művelődési viszonyok
A reformkor
Az 1848-as rendszerváltás, a forradalom és a szabadságharc
Az önkényuralom és a kiegyezés
A dualista rendszer kiépülése és nyugalmi időszaka
Társadalom, gazdaság és kultúra a dualizmus korában
A dualizmus válságperiódusa
A nemzetiségi kérdés, a Monarchia külpolitikája és Magyarország az első világháborúban
Az őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság és a trianoni békeszerződés
Ellenforradalom és konszolidáció
Társadalom, gazdaság és művelődés a két világháború közötti Magyarországon
Az 1930-as évek politikai fejleményei
Területi revízió, és külpolitika a két világháború közt
Magyarország a második világháborúban
A koalíciós időszak
A Rákosi-korszak és az ’56-os forradalom
Társadalmi, gazdasági és kulturális változások a 20. század második felében
A Kádár-korszak politikai viszonyai és politikai fejleményei
Kádár-korszak válsága és a rendszerváltás

Művelődéstörténet specializáció

Életmód és mentalitás a 19-20. században Magyarországon – kitekintéssel a közép-európai térségre
Protestantizmus Európában és Magyarországon a 19-20. században
Eszmei és politikai irányzatok Magyarországon (19-20. század)
Közoktatás, nevelés, iskolák 1880-1940
A nemzetiségek és a nemzetiségi kérdés Magyarországon 1790-1918
Magyarok és törökök a 17. században
A nemzeti gondolat és a magyarság a 19-20. században
A magyar nemzeti kisebbségek helyzete, 1918-2000
A katolicizmus Európában és Magyarországon a 19-20. században
A magyar történetírás a 19-20. században

Kötelező/ajánlott irodalom:
Magyar művelődéstörténet Szerk.: Kósa László (Bp. 1998-2005 között több, javított, bővített kiadásban)

Nemzetközi kapcsolatok, globalizáció a 19-20. században specializáció

Nemzetközi kapcsolatok a 19. században; nagyhatalmak, a kisállamiság kérdései
Nemzetközi kapcsolatok a 20. században; szuperhatalmak
Gyarmatosítás, globalizáció
A dekolonizáció folyamata, eredményei
Nemzeti mozgalmak, nemzetállamok a 19 – 20. században, a nacionalizmus kérdései, kisebbségek
Az Európai gondolat fejlődése a 19-20. században
Az Európai Unió a kezdetektől napjainkig
Forradalmak a 19- 20. században
Háborúk, békék a 19-20. században
Nyugat-Európa a 19-20. században; a liberalizmus, a demokrácia kérdései
Közép-és Kelet-Európa a 19. században
Tekintélyelvű rendszerek, átmenetek a parlamenti, demokratikus szisztémába a 20. századi Európában
Az Egyesült Államok a 19. században
Az Egyesült Államok a 20. században
Afrika a 20. században
Ázsia hatalmai a 20. században: Kína, India, Japán
A Közel-Kelet a 20. században
A függetlenné válás folyamata, a fiatal államok a 19. századi Latin-Amerikában
Latin-Amerika a 20. században; (populizmus, katonai és polgári, személyi diktatúrák, átmenetek)
Az európai és a világgazdaság főbb kérdései a 19-20. században

Ókor specializáció

A görög bronzkor
A polisvilág kialakulása és működése
Athén története Drakóntól Kleisthenésig
A spártai állam és gazdasági alapjai
A görög-perzsa háborúk
II. Philippos és Nagy Sándor Makedóniája
Egy hellénisztikus monarchia bemutatása
Görög vallástörténet
Görög hadtörténet
A római köztársaság kezdetei
A „római forradalom” a Gracchusoktól Caesar haláláig
Augustus monarchiája
Pannonia
Dacia
Diocletianus reformja és államszervezete
Constantinustól Theodosiusig: a kereszténység államvallássá lesz
Római vallástörténet
Római hadtörténet
Antik történetírás
Ókori anyagi kultúra és a rávonatkozó írott források

Ajánlott irodalom:
Assmann, J.: A kulturális emlékezet. Budapest, 1999.
Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. Debrecen, 1998.
Hegyi Dolores: Polis és vallás. Budapest, 2003.
Köves-Zulauf T.: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Budapest. 1995.
Mócsy A., Pannonia a korai császárkorban. Budapest 1974.
Németh György: Polisok világa. Budapest, 1999.
Németh György – Hegyi W. György: Görög-római történelem. Tankönyv és Szöveggyűjtemény. Budapest 2011.
Németh György – Kovács Péter: Bevezetés a görög és a római felirattanba. Budapest 2011.
Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Budapest, 2006

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél? igen

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Történelem MA

Career opportunities

Karrier

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo