More information

btk.elte.hu/mesterkepzes 

vallastudomany.elte.hu 

felvi.hu/..k/index.php/szak/226/szakleiras 

Overview

1) vallástudomány
2) Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek be kell adniuk korábbi vallástudományi tanulmányaik egy-két reprezentatív írását – közöttük szabad bölcsészet alapképzési szak szakirányos végzettséggel rendelkező jelentkezők esetében a szakdolgozatot –, a tervezett (de a későbbiekben még módosítható) mesterképzési szakdolgozat egy-két oldalas vázlatát, az ehhez csatlakozó egy-két oldalas tanulmányi és kutatási tervet, és egy rövid, lista formátumú szakmai önéletrajzot.

Szóbeli szakasz:
A benyújtott írásművek részletes megvitatása; beszélgetés a velük kapcsolatos vallástudományi háttérismeretekből; a mesterképzési és kutatási tervhez szükséges vallástudományi előképzettség felmérése; a jelentkező mesterképzési szakdolgozati tervének bemutatása és megvitatása.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
Kötelező olvasmányok:
Biblia (lehetőleg az 1908-as protestáns fordításban): Tóra (Mózes 5 könyve), Ézsaiás próféta könyve, Máté és János evangéliuma, az Apostolok Cselekedetei, a Római levél és a Korinthusi 1. levél, a Zsidókhoz írt levél, Jakab levele, a Jelenések könyve
Korán: 1. és 2. szúra (Simon Róbert fordításában)
Buddha beszédei. (Ford. Vekerdi J.) Helikon, Bp. 1989. (Az első 10 beszéd.)
Rudolf Otto: A szent. (Ford. Bendl. J.) Osiris Kiadó, Bp. 1997. (vagy más kiadás)
Mircea Eliade: A szent és a profán. (Ford. Berényi G.). Európa, Bp. (új kiadás) 2009.

3) A felvételi online formában történik.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél: igen

A képzés célja olyan bölcsészek képzése, akik ismerik az alapvető vallási jelenségeket, a világvallásokat, azok történelmi megjelenési formáit, az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait, valamint a társadalomban betöltött szerepeit, és jártasságot szereznek a felekezeti semlegesség alapján a vallási jelenségeknek a bölcsészettudományok és a társadalomtudományok módszertanára épülő, interdiszciplináris keretek között folyó tanulmányozásához, felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Contact:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum coordinator
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Programme structure

Vallástudomány MA

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo