More information

tok.elte.hu/..odapedagogus-ba.t.6035?m=294 

elte.hu/..d/tok_150_prospektus_web_opt.pdf 

tok.elte.hu 

Overview

Az Óvodapedagógus alapképzési szakra jelentkezőknek az ELTE TÓK Vizsgabizottsága előtt online ének-zenei és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük.

Az alkalmassági vizsga három részből áll:

Ének-zene – online felvételi vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e a pedagógusi pályához szükséges zenei ismeretek elsajátítására, rendelkezik-e az ehhez nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.
A hallásvizsgálat keretében 4-5 dalt kell énekelni emlékezetből saját hazájából vagy, ha tud, magyar népdalt.
A kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem éneklése első látásra az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben dúdolva vagy szolmizálva.

Beszédalkalmassági – online felvételi vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.
Feladat:
10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve a szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.
Az elbírálás szempontjai:
A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező, a szóbeli szövegalkotó képesség mennyire gördülékeny.
Kizáró okok:
ritmuszavarok,
a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.

3. A testi alkalmassági vizsga – 2 db videó file készítése

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve az óvodapedagógusi pálya gyakorlásának. Az alábbi feladatokból kérünk 2 db videófelvételt készíteni, amit a Stipendium Hungarcium Ösztöndíjprogram online felvételi platform ‘Media file’ menüpontjába kérünk feltölteni. Minta videó megtekinthető: ide kattintva


Követelmények:

Videó 1. tartalmazza teljes hosszában:
- közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
(A folyamatos futás helyett folyamatos kötéláthajtást (ugrókötelezés) is végezhető. A végrehajtás során az áthajtások alatt futást vagy páros, illetve egy lábas szökdeléseket is végrehajthatnak. A kötéláthajtásnál lányoknak 2, fiúknak 4 perc folyamatos végrehajtás az elvárás.)

Videó 2. tartalmazza az alábbiakat:
- egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
- néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,

-Labdás feladatok
-labdaadogatások helyben

1. kétkezes mellső átadás

2. kétkezes felső

3. Jobb kezes átadás

4. Bal kezes átadás

- átadás futás közben párokban, jobb és bal kézzel, felfújt labdával,

- szlalom labdavezetés jobb és bal kézzel

(A labdaátadások esetében választhatnak labdadobást falra, az onnan visszapattanó labda elkapásával, folyamatosan is, amennyiben nem áll rendelkezésre pár a gyakorlat végrehajtásához.)

- Plank helyes testtartással, nők 30 mp. Férfiak 50 mp.

Kizáró okok:
a kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a jelentkezés évében érettségizők esetében a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. A korábban érettségizőknek igazolniuk kell, hogy a testnevelés alóli felmentés indokai már nem állnak fenn.

Figyelem!
A jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar a felvételt kizáró okok.

Az Egészségügyi alkalmasság írásbeli igazolására a felvételizőktől kizárólag az “ELTE TÓK honlapján” elérhető nyilatkozatok fogadhatók el:

ELTE TÓK által kiadott egészségügyi nyilatkozat: www.tok.elte.hu/dstore/document/548/e%C3%BCnyil_hozzajarul.pdf

ELTE TÓK által kiadott nyilatkozat testi alkalmasságihoz:
www.tok.elte.hu/dstore/document/549/testi.pdf

A kért Egészségügyi nyilatkozatokat kitöltve és aláírva kell feltölteni a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram online felvételi rendszerébe. Kizárólag az Egészségügyi alkalmassági nyilatkozat feltöltésével van lehetősége a jelentkezőnek online alkalmassági vizsgát tenni. Ennek hiányában az alkalmassági vizsga eredménye „nem alkalmas”. Az alkalmassági nyilatkozatnak az online felvételi rendszer lezárása utáni bemutatására vagy megküldésére nincs lehetőség.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
A jelentkezőket az előkészítőn tett záróvizsgája és az intézményi felvételi alapján veszik fel. Nem vehető fel az a jelentkező, aki az óvodapedagógus alapképzési szakokon az alkalmassági vizsga bármely részén ““nem felelt meg”” minősítést kap.

További kérdés esetén írjanak az ELTE TÓK koordinátorának: nemes.zsofia@tok.elte.hu

Programme structure

https://www.tok.elte.hu/dstore/document/1868/NOK_taj_2022_OK_2.pdf

Career opportunities

óvodapedagógus

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo