More information

nye.hu 

ahi.nye.hu 

Overview

A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik a társadalom működéséről és zavarairól, a személyközi kapcsolatokról, devianciákról, a speciális szükségletű csoportokról, a köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap és szakellátási környezetben történő nevelésről, fejlesztésről és szociális szakmai segítségnyújtásról szóló elméleti ismeretek felhasználásával nyújtanak segítséget. Elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint családjuk, csoportjaik és közösségeik társadalmi beilleszkedését, a hátrányos helyzetűek, szociális ellátásra szorulók életesélyeit és életminőségét javítják. Tevékenységük az egyéni és közösségi felelősségre, a társadalmi igazságosságra, a demokratikus gondolkodásmódra, az emberi, gyermeki jogokra alapozva a társas, szociális kapcsolatok helyreállítását célozza. További cél, olyan magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szociálpedagógiai színtereken önállóan, vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Szakképzettség: szociálpedagógus

Programme structure

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 14 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

Career opportunities

A mesterdiplomával rendelkezők az alábbi területen tudnak elhelyezkedni:
gyermekvédelem (pl. gyermekotthonok, gyermekotthonok), gyermekjólét (pl. család- és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok), szociális szolgáltatások (pl. támogató szolgálatok, idősek nappali és bentlakásos otthonai, fogyatékkal élők intézményei, pszichiátriai és szenvedélybeteg-ellátó szolgálatok, hajléktalanellátó intézmények), jóléti célú civil szervezetek és egyházak, gyámügyi és szociális ügyek területén működő közigazgatás, közoktatás (pl. iskolai gyermekvédelmi felelős/iskolai szociálpedagógus), főiskolák, rendőrség, ifjúságvédelmi, társadalomtudományi kutatóintézetek.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo