More information

ajk.pte.hu/hu 

Overview

A képzés célja jogász képzettségű szakemberek képzése, akik az állam- és jogtudomány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak birtokában, a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, az állam működésének, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek ismeretében, korszerű szakismereteikre és jogászi műveltségükre tekintettel alkalmasak az állami és magánszférában jogászi tevékenységre, gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére. Részt tudnak venni a nemzetközi- és különösen az európai térben a gazdasági, társadalmi, államközi és civil szféra problémáinak megoldásában és szervezésében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

2019-től nappali munkarenden, 2020-tól pedig levelező munkarenden új tanterv bevezetésére került sor a képzésen, melynek célja, hogy versenyképesebb, rugalmasabb, a munkaerőpiachoz jobban igazodó képzést képzést biztosítsunk hallgatóinknak. A Kar vezetése az új tantervvel azt szeretné elérni, hogy a hagyományokra alapozott és a tudományos képzés jellegére is reflektáló klasszikus elméleti és történeti, valamint tételes jogi tárgyak mellett olyan tantárgyakat is a képzés részévé tegyen, amely mindenekelőtt hallgatóink elhelyezkedési lehetőségeit növelhetik, egyúttal vonzóbbá teszik képzésünket jövőbeni hallgatóink számára

Kapcsolat:
PTE Állam- és Jogtudományi Kar
Cím: H-7622 Pécs, 48-as tér 1.
Telefon: +36 (72) 501-599
Web: ajk.pte.hu/hu/karunkrol/munkatarsak
E-mail: info-ajk@pte.hu / felveteli@ajk.pte.hu

Programme structure

Oklevélben szereplő képzettség neve
Jogász. Az MA végzettség egyben doktori cím viselésére is jogosít, melynek rövidítése dr. jur (állam- és jogtudományi doktor).
Képzési jellemzők
A jogi asszisztens OKJ-s bizonyítvánnyal, jogi felsőoktatási szakképzés és igazságügyi igazgatási alapszakos végzettséggel rendelkezők esetében egyes teljesített tantárgyak a jogász képzés tantervébe beszámíthatók.

Képzés helyszíne(i)
Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
Szakirányok, specializációk
Az új tanterv bevezetése eredményezte az ún. modulos rendszert a differenciált szakmai ismeretek vonatkozásában. A differenciált ismeretek keretében a mintatantervet követő hallgatók a záróvizsga félévet megelőző utolsó félévükben teljesíthetik az általuk kiválasztott hat modul egyikét, a kötelező alappaneleken felül.

Mintatanterv differenciált tárgyainak moduljai:

Történeti alappanel
Elméleti alappanel
Bírósági modul
Közjogi modul
Ügyészségi modul
Ügyvédi modul
Nemzetközi jogi, európai jogi és emberi jogi modul
Idegen nyelvű modul
Azok a hallgatók, akik a differenciált tárgyakat modul keretében teljesítik, a végbizonyítvány mellé dékáni aláírással ellátott tanúsítványt kapnak arról, hogy az alapképzés utolsó félévében speciális, szakmaspecifikus ismereteket szereztek.

Az új tanterv ún. modulos rendszere a levelező tanrendben – a képzés sajátossága miatt – nem került maradéktalanul adaptálásra. Ez a megoldás a kreditátviteli eljárás megkönnyítése mellett a tanszékek számára lehetővé teszi, hogy a differenciált, választható tárgyak többségét is meghirdetheti a levelező munkarenden kontakt órák nélkül. Az egyes modulokban a választás lehetősége hallgatói kompetencia, így lehetőséget biztosítva a specializálódásra.

Career opportunities

A végzett joghallgatók elhelyezkedési esélyei megfelelőnek mondható. A hagyományosan népszerűnek számító pályákon (bíróságok, ügyészségek, ügyvédség) túl lehetőséget kínál a közigazgatás, a gazdasági és a pénzügyi szféra. A több nyelvet beszélő, felkészült fiatal jogászok számára külföldi továbbtanulási lehetőségek és brüsszeli álláslehetőségek is rendelkezésre állnak.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo