More information

ajk.pte.hu/hu 

Overview

A képzés célja jogász képzettségű szakemberek képzése, akik az állam- és jogtudomány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak birtokában, a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, az állam működésének, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek ismeretében, korszerű szakismereteikre és jogászi műveltségükre tekintettel alkalmasak az állami és magánszférában jogászi tevékenységre, gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére. Részt tudnak venni a nemzetközi- és különösen az európai térben a gazdasági, társadalmi, államközi és civil szféra problémáinak megoldásában és szervezésében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

2019-től nappali munkarenden, 2020-tól pedig levelező munkarenden új tanterv bevezetésére került sor a képzésen, melynek célja, hogy versenyképesebb, rugalmasabb, a munkaerőpiachoz jobban igazodó képzést képzést biztosítsunk hallgatóinknak. A Kar vezetése az új tantervvel azt szeretné elérni, hogy a hagyományokra alapozott és a tudományos képzés jellegére is reflektáló klasszikus elméleti és történeti, valamint tételes jogi tárgyak mellett olyan tantárgyakat is a képzés részévé tegyen, amely mindenekelőtt hallgatóink elhelyezkedési lehetőségeit növelhetik, egyúttal vonzóbbá teszik képzésünket jövőbeni hallgatóink számára

Kapcsolat:
PTE Állam- és Jogtudományi Kar
Cím: H-7622 Pécs, 48-as tér 1.
Telefon: +36 (72) 501-599
Web: ajk.pte.hu/hu/karunkrol/munkatarsak
E-mail: info-ajk@pte.hu / felveteli@ajk.pte.hu

Programme structure

Oklevélben szereplő képzettség neve
Jogász. Az MA végzettség egyben doktori cím viselésére is jogosít, melynek rövidítése dr. jur (állam- és jogtudományi doktor).
Képzési jellemzők
A jogi asszisztens OKJ-s bizonyítvánnyal, jogi felsőoktatási szakképzés és igazságügyi igazgatási alapszakos végzettséggel rendelkezők esetében egyes teljesített tantárgyak a jogász képzés tantervébe beszámíthatók.

Képzés helyszíne(i)
Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
Szakirányok, specializációk
Az új tanterv bevezetése eredményezte az ún. modulos rendszert a differenciált szakmai ismeretek vonatkozásában. A differenciált ismeretek keretében a mintatantervet követő hallgatók a záróvizsga félévet megelőző utolsó félévükben teljesíthetik az általuk kiválasztott hat modul egyikét, a kötelező alappaneleken felül.

Mintatanterv differenciált tárgyainak moduljai:

Történeti alappanel
Elméleti alappanel
Bírósági modul
Közjogi modul
Ügyészségi modul
Ügyvédi modul
Nemzetközi jogi, európai jogi és emberi jogi modul
Idegen nyelvű modul
Azok a hallgatók, akik a differenciált tárgyakat modul keretében teljesítik, a végbizonyítvány mellé dékáni aláírással ellátott tanúsítványt kapnak arról, hogy az alapképzés utolsó félévében speciális, szakmaspecifikus ismereteket szereztek.

Az új tanterv ún. modulos rendszere a levelező tanrendben – a képzés sajátossága miatt – nem került maradéktalanul adaptálásra. Ez a megoldás a kreditátviteli eljárás megkönnyítése mellett a tanszékek számára lehetővé teszi, hogy a differenciált, választható tárgyak többségét is meghirdetheti a levelező munkarenden kontakt órák nélkül. Az egyes modulokban a választás lehetősége hallgatói kompetencia, így lehetőséget biztosítva a specializálódásra.

Career opportunities

A végzett joghallgatók elhelyezkedési esélyei megfelelőnek mondható. A hagyományosan népszerűnek számító pályákon (bíróságok, ügyészségek, ügyvédség) túl lehetőséget kínál a közigazgatás, a gazdasági és a pénzügyi szféra. A több nyelvet beszélő, felkészült fiatal jogászok számára külföldi továbbtanulási lehetőségek és brüsszeli álláslehetőségek is rendelkezésre állnak.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo