More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Felvételi beszélgetés: nyelvi felkészültség, szakmai és motivációs beszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb tárgyak:
Szintetizáló jellegű tárgyak:
Tájökológia és tájértékelés; A földrajztudomány története és iskolái;
Tér–társadalom–fenntarthatóság; A Kárpát-medence tájföldrajza
Szakmai tudást elmélyítő, kibővítő tárgyak:
A területfejlesztés földrajzi megközelítései; A geoinformatika
gyakorlati alkalmazásai; Politikai földrajz
Magasabb szintű módszertani ismeretek:
Modellezés és szimuláció a földrajzban; Kutatásmódszertan; A
geoinformatika földrajzi alkalmazásai; Geomatematika
Szakirányok és specializációk:
Geoinformatika
Geomorfológia
Terület- és településfejlesztés
Turizmus

Career opportunities

Mesterszakosaink is elsősorban a specializációban elsajátított
ismeretek, az megszerzett általánosabb kompetenciák és képességek,
valamint a geoinformatikai tudásuk alapján képesek igen sikeresen
elhelyezkedni. Nem csak könnyebben találnak munkát a csak
alapvégzettséggel rendelkezőkhöz képest, hanem jobb, magasabb
hozzáértést és nagyobb önállóságot rendelkező munkakörökben
találnak állást, a köz- és részben a magánszférában.
Geoinformatikusként önkormányzatoknál, térinformatikai
alkalmazások fejlesztésével foglalkozó vállalkozásoknál,
közműcégeknél, közigazgatásban, például földhivataloknál.
Területfejlesztőként elsősorban a közszféra különböző szintjein
(országos, regionális, megyei), mint területi tervező, vagy
területfejlesztési menedzser, önkormányzatoknál településfejlesztési
referensként, illetve pályázatírással, tervezéssel, tanácsadással
foglalkozó magáncégeknél. A geomorfológia szakirányokon
végzetteket a természet- és a környezetvédelem, vízgazdálkodás és
árvízvédelem, valamint a katasztrófavédelem intézményei várják
változatos munkakörökkel. A turizmust választók elsősorban helyi és
térségi önkormányzatok és általuk működtetett társulások, térségi
szervezetek munkatársai lehetnek, valamint sikeresen helyezkednek el
a magánszféra számtalan vállalkozásánál. Természetesen mindegyik
szakirány elvezethet a tudományos pályák felé, ennek feltétele a
doktori képzésbe történő beiratkozás.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo