More information

btk.pte.hu/..zak-magyar-vagy-angol-nyelven 

Overview

Rövid leírás
A szakma gyakorlásához szükséges értékek és készségek: a szolidaritás, a tolerancia, az autonómia tisztelete, az emberi jogok védelme, a felelősségvállalás, az empátia, a kreativitás, a segítő attitűd és a szociális érzékenység. A szakot azoknak ajánljuk, akik hivatásuknak érzik, hogy a bajban lévő embereken, családokon, csoportokon, közösségeken segítsenek, és akik a segítségnyújtás feladatait felkészülten, szakszerűen kívánják megoldani.

Képzés célja
olyan szociális munkás szakemberek gyakorlatorientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek hivatásuk művelésére. A képzést elvégzők elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. Az alapképzési szak megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.A szakma gyakorlásához szükséges értékek és készségek: a szolidaritás, a tolerancia, az autonómia tisztelete, az emberi jogok védelme, a felelősségvállalás, az empátia, a kreativitás, a segítő attitűd és a szociális érzékenység. A szociális munkát ajánljuk azoknak az érettségizett fiataloknak, akik hivatásuknak érzik, hogy a bajban lévő embereken, családokon, csoportokon, közösségeken segítsenek, és akik a segítségnyújtás feladatait felkészülten, szakszerűen kívánják megoldani.

Programme structure

Főbb témakörök:
Társadalomtudományok (szociológia, állam- és jogtudomány, közgazdaságtudomány, multidiszciplináris társadalom-tudományok) 150-180 kredit, amelyből

- a szociális munka elmélete és gyakorlata 70-90 kredit;

- szociológia tudományok 25-35 kredit;

- állam és jogtudományok 10-20 kredit;

- közgazdaságtudományok 3-10 kredit;

- társadalom-és szociálpolitika 20-30 kredit;

- bölcsészettudományok (pszichológia, neveléstudomány) 20-30 kredit;

- orvostudományok (egészségtudomány) 5-15 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szociális munka elmélete és gyakorlata területén szerezhető speciális ismeret, amelynek kreditaránya a képzés egészén belül legfeljebb 15 kredit.A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény által szervezett vagy jóváhagyott képzési program alapján folyó gyakorlat. A szakmai gyakorlat része

a kiscsoportos tantermi személyiség- és készségfejlesztés (legalább 90 tanórában),
a kutatási gyakorlatok és a kapcsolódó szemináriumok
a rövid időtartamú és egybefüggő terepgyakorlatok,
az összefüggő legalább egy féléves gyakorlat
és a terepgyakorlatokhoz, illetve az összefüggő szakmai gyakorlathoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok.
Az egybefüggő szakmai gyakorlat saját, közvetlen klienskörrel rendelkező, szociális tevékenységet folytató állami, önkormányzati, non-profit vagy egyházi szolgáltatásnál, intézményben szervezett. Tereptanár (a gyakorlóhely felsőfokú szociális szakképzettséggel rendelkező munkatársa) irányításával valósul meg. A legalább egy féléven (tizenkettő-tizenöt héten) keresztül, heti 4 napon, heti 24 órában folyó egybefüggő gyakorlat keretében a közvetlen klienskapcsolati munkára minimum 300 órát kell fordítani.Szakirányok, specializációk:
addiktológia
közösségfejlesztés
A specializációk párhuzamos indításának feltétele elegendő számú (min. 10 fő) jelentkező az egyes specializációkra.

Career opportunities

A képzés során megszerzett komplex tudás, a fejlett társas készségek, a magas szintű önismeret kiválóan
alkalmassá teszik a szociális munkásokat arra, hogy változatos, saját választásuk szerinti munkaköröket
töltsenek be. Megfelelő nyelvtudás birtokában az európai munkaerőpiacon is könnyen el tudnak
helyezkedni. Az állami, az egyházi, a civil, vagy akár a for-profit szektor is igényt tart tudásukra,
felkészültségeikre. A szociális munkás hivatás talán a legsokoldalúbb a társadalomtudományi képzések
körében, az e szakon végzettek a következő területeken vállalnak munkát:
1. Alapellátások: szociális étkeztető intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatok családsegítő
szolgálatok, utcai szociális gondozás, szociális SOS szolgálatok.
2. Szakosított ellátások: időskorúak otthona, fogyatékosok otthonai, hajléktalanokat ápoló-gondozó
otthonok, fogyatékosok rehabilitációs intézményei, pszichiátriai- és szenvedélybetegek rehabilitációs
intézményei.
3. Átmeneti ellátást nyújtó intézmények: gyermekek átmeneti otthona, idősek/fogyatékosok
gondozóházai illetve lakóotthonai, hajléktalanok átmeneti szállásai.
4. Nappali ellátást nyújtó intézmények: szenvedélybetegek nappali intézményei, nappali melegedők.
5. Civil szervezetek: karitatív intézmények, humán környezetvédelmi szervezetek, kisebbségi
önkormányzatok, stb.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo