More information

btk.pte.hu/..zak-magyar-vagy-angol-nyelven 

Overview

Rövid leírás
A pécsi képzés sajátossága, hogy itt a hallgatók – a törzsképzést követően – az általános szociális munka mellett a klinikai szociális munka specializáció keretében is szerezhetnek elmélyült ismereteket. Ez a terület, amelynek művelése során a legkorszerűbb nemzetközi trendeket követjük, a közvetlen klienskapcsolatban végzett tanácsadásra készíti fel a leendő szakembert.

Képzés célja
szociális munkás szakemberek képzése, akik az emberi viselkedésre és a társadalmi rendszerekre vonatkozó elmélyült ismereteik és speciális szakmai kompetenciáik birtokában képesek az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integráció és a demokratikus viszonyok erősítését, a humán fejlődést szolgáló szociális munka végzésére és annak megújítására. Képesek szakmai döntési alternatívákat megalapozó kutatások kidolgozására és megvalósítására, szolgáltatások tervezésére, menedzselésére, értékelésére, a szakma képviseletére. A szakképzettséggel szemben támasztott követelmények megfelelnek a szociális munkára, illetve a képzésre vonatkozó hazai, nemzetközi tudományos eredményeknek és szakmai elvárásoknak. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Bemeneteli követelmény: A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési vagy főiskolai szakok. A kreditek tartalma itt található.
Szociológia és a társadalmi tanulmányok alapképzési szakok esetében legalább 30 kredit (a felvételhez minimum 15) szükséges a szociális munka és a szociálpolitika megalapozását szolgáló társadalomtudományi és pszichológiai alapismeretekből. Egyéb diplomák esetén legalább 60 kredit (a felvételhez minimum 30 kredit) társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretekből. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. A felvételi vizsga: szakmai elbeszélgetés (szóbeli vizsga), mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. Felvételi témakörei: btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/DMA/DMA_tema/TEMA_szocialis_munka_MA2020.pdf Pontszámítás: A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad. A felvételi ponthatár az utóbbi években 70 pont körül alakul.


A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb témakörök:
Társadalomtudományok (szociológia, jog- és államtudomány, multidiszciplináris társadalomtudományok) 100-115 kredit a diplomamunka készítésével együtt az alábbiak szerint:
Szociális munka elmélete és gyakorlata 55-75 kredit;
Társadalom- és szociálpolitika; 12-18 kredit;
Bölcsészettudomány (pszichológia) és orvostudomány (egészségtudomány) 6-18 kredit;
Választható speciális programok, elsősorban szociális munka elmélete és gyakorlata területéről legfeljebb 15 kredit.
Sajátos kompetenciákat eredményező specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:

A választható specializációk kreditaránya a képzés egészén belül 30-40 kredit:

a) általános szociális munka

- szociológia, szociálpolitika területén 10-15 kredit;

- szociális munka elmélete és gyakorlata területén 20-25 kredit;

b) klinikai szociális munka

- szociális munka elmélete és gyakorlata a klinikai szociális munka területén 20-25 kredit,

- bölcsészettudomány (pszichológia) a klinikai szociális munka területén 10-15 kredit.


A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat részét képezik a külső terepen folyó terepgyakorlatok, továbbá a nem terepen folyó képzési formák közül a kiscsoportos készség- és képességfejlesztő tréningek, a kutatási terepmunka és a kutatást feldolgozó szeminárium, a műhelyszemináriumok és projektgyakorlatok, valamint a gyakorlatokhoz, a terepeken folyó szakmai munkához kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok.

A hallgatóknak a képzésben legalább 200 óra közvetlen klienskapcsolatban folyó, az önálló munkavégzés képességének fejlesztését szolgáló szociális munka gyakorlatot kell teljesítenie. A szakmai gyakorlat a képző intézmény által szervezett vagy jóváhagyott képzési program alapján folyó gyakorlat. A hallgató – az intézmény döntése alapján – külső terepen folyó szakmai gyakorlatának legfeljebb 50 százalékát teljesítheti saját munkahelyén.


Szakirányok, specializációk:
klinikai szociális munka
általános szociális munka

Career opportunities

A szociális munkásokat speciális interdiszciplináris ismereteik, megszerzett kompetenciáik
kiválóan alkalmassá teszik arra, hogy hazánkban, vagy megfelelő nyelvtudás birtokában az
európai munkaerőpiacon az állami, egyházi, civil, vagy akár a for-profit szektorban
helyezkedjenek el. A mesterszakon végzett szakemberek – az emberi együttműködés
problémáiról és lehetőségeiről szerzett magas szintű ismereteik és problémamegoldó
készségeik birtokában – jól megállják a helyüket vezetői pozíciókban is. A magasan képzett
szociális munkások iránti igény napjainkban jelentős a szociális ellátások több területén:
1. Alapellátások: szociális étkeztető intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatok
családsegítő szolgálatok, utcai szociális gondozás, szociális SOS szolgálatok.
2. Szakosított ellátások: időskorúak otthona, fogyatékosok otthonai, hajléktalanokat ápológondozó otthonok, fogyatékosok rehabilitációs intézményei, pszichiátriai- és
szenvedélybetegek rehabilitációs intézményei.
3. Átmeneti ellátást nyújtó intézmények: gyermekek átmeneti otthona, idősek/fogyatékosok
gondozóházai illetve lakóotthonai, hajléktalanok átmeneti szállásai.
4. Nappali ellátást nyújtó intézmények: szenvedélybetegek nappali intézményei, nappali
melegedők.
5. Civil szervezetek: karitatív intézmények, humán környezetvédelmi szervezetek, kisebbségi
önkormányzatok.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo