More information

btk.pte.hu/..zak-magyar-vagy-angol-nyelven 

Overview

Rövid leírás
Két másik nagy hazai egyetem mellett a PTE-n működik hosszabb ideje szociálpolitika mesterszak. A pécsi képzés sajátossága, hogy itt a hallgatók – a törzsképzést követően – területi szociálpolitika specializáció keretében szereznek elmélyült ismereteket. A képzés elkötelezett a társadalmi problémák területi jellemzőinek (például a kistelepüléseken vagy nagyvárosokban jelen lévő szegregációnak) a feltárása, a kezelésüket szolgáló megoldások kutatása és oktatása iránt.

Képzés célja
szociálpolitikai szakemberek képzése, akik a megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén a szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszer működtetésében való közreműködésre, a társadalmi érdekek képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és oktatására. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


A felvételi vizsga: szakmai elbeszélgetés (szóbeli vizsga), mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. Felvételi témakörök: btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/DMA/DMA_tema/tema_szocialpolitika_ma.pdf . Pontszámítás: A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad. A felvételi ponthatár az utóbbi években 70 pont körül alakul. Bemeneteli követelmény: A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szak. Szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia, politikatudomány alapképzési szakokon szerzett szakképzettség esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a
kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 30 kredit (a felvételhez legalább 15) a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből. A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthetők a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint. A fentiektől eltérő diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit (a felvételhez legalább 30) a szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismereteiből, amelyből legalább 15 kredit a szociális munka témaköreiből, és legalább 15 kredit a szociálpolitika témaköreiből legyen elismerhető. A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthetők a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint. Felvételi témakörei: btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/DMA/DMA_tema/tema_szocialpolitika_ma.pdf

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Career opportunities

Az oklevél – a szorosan vett szociálpolitika körén túl – sokféle területen felhasználható, így
például a közigazgatásban, a különféle humán szolgáltató intézményekben, a piaci és a
nonprofit szektor területén. Fontos tudni, hogy a jogszabályok mind a közigazgatás, mind a
szociális és gyermekvédelmi ellátások körében sokféle munkakör betöltését teszik lehetővé a
szociálpolitikus oklevéllel rendelkezők számára. A mesterszakos oklevelet megszerzők jelentős
része már rendelkezik állással, és az új oklevél munkaköri előrelépéshez, vezetői beosztás
elnyeréséhez, vagy munkahely-váltáshoz szükséges. Lényeges információ, hogy a KSH adatai
szerint szociális területen az utóbbi években komoly munkaerőhiány alakult ki.
A végzettek jelentős része a szociális és gyermekvédelmi intézményekben szervezetekben
dolgozik közalkalmazottként. Ugyancsak sokan dolgoznak a közigazgatás különböző szintjein
és területein köztisztviselőként. A harmadik csoportot azok jelentik, akik egyéb területen
(egyházi vagy civil szervezetben, politikusként, stb.) használják fel a képzésben szerzett tudást.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo