More information

btk.pte.hu/..zak-magyar-vagy-angol-nyelven 

Overview

Képzés célja
olyan szakértők képzése, akik megfelelő elméleti ismeretek birtokában képesek a jelenlegi nemzetközi politikai és gazdasági viszonyok tendenciáinak elemzésére. Felkészültek nemzetközi gazdasági, nemzetközi jogi, nemzetközi kapcsolatokat érintő elméletei, regionális-civilizációs interdiszciplináris ismereteik, valamint szaknyelvi tudásuk birtokában a globalizálódó nemzetközi rendszer összefüggéseinek megértésére. Képesek egy adott régió gazdasági, politikai és társadalmi összefüggéseinek mélyebb elemzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.Bemeneteli követelmény: A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: nemzetközi tanulmányok és nemzetközi igazgatási alapképzési szakok. Elsősorban számításba vehető szakok: a társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; a gazdaságtudományok; a jogi; valamint az államtudományok képzési területekhez tartozó alapképzési szakok. Ezen és egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: – társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia – jogi-igazgatási ismeretek: közjog és magánjog, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog, – gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro- mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, – politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok, – történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. Felvételi módja: A felvételi szóbeli vizsga tárgyköreit és kapcsolódó kötelező irodalmat a Kar a honlapon közzéteszi: btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/DMA/DMA_tema/tema_nemzkoztan_ma.pdf A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad. A szakon 4 többletpont adható kiemelkedő szakmai tevékenységért (konferencia-előadás, publikáció).

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Career opportunities

A nemzetközi tanulmányok mesterszakát végzett hallgatók – köszönhetően a magas szintű
nyelvtudásuknak is – keresett munkaerőt jelentenek nemcsak a közigazgatásban, nemzetközi és
nonprofit szervezeteknél, hanem a multinacionális cégeknél is, mint projektmenedzser,
külpolitikai elemző, külpolitikai újságíró, külkapcsolatokkal foglalkozó kormánytisztviselő.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States