More information

btk.pte.hu/..zak-magyar-vagy-angol-nyelven 

Overview

Rövid leírás
A romológus szakemberek képesek a cigány, roma közösségeket érintő kérdések hatékony közvetítésére minden olyan társadalmi szervezethez, amely e közösségekkel kommunikál, és egyúttal képesek a társadalmi szervezetek által megfogalmazott igényeket közvetíteni a lokális cigány közösségek felé, szakemberek (szociológus, szociálpolitikus, pedagógus, jogász, orvos) mellett közvetítői feladatokat látnak el. A szakot elvégzők középszinten elsajátítják a romani vagy a beás nyelvet, a cigány kultúrát.

Képzés célja
romológus szakemberek képzése, akik képesek a cigány, roma közösségeket érintő kérdések hatékony közvetítésére minden olyan társadalmi szervezethez, amely e közösségekkel kommunikál, és egyúttal képesek a társadalmi szervezetek által megfogalmazott igényeket közvetíteni a lokális cigány közösségek felé. Továbbá akik a cigány közösségek kultúrájával és problémáival foglalkozó szakemberek (szociológus, szociálpolitikus, pedagógus, jogász, orvos) mellett közvetítői feladatokat látnak el. A szakot elvégzők középszinten elsajátítják a romani vagy a beás nyelvet, a cigány kultúrát. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek romani vagy beás nyelvű hétköznapi, kulturális, társadalmi valamint nyelvtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Behatóan ismerik a hazai cigányok nyelveit, történelmét, néprajzát, irodalmát, jog- és intézményrendszerét. Hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén láthatnak el feladatokat. Ismereteiket a hazai nemzetiségi szervezetek, önkormányzati és kulturális intézmények kötelékében hasznosíthatják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.- Ha toleráns vagy más társadalmi csoportok iránt, s ezért szívesen megismernél egy köztünk élő, de a többség számára nagyon idegen és ismeretlen népcsoportot
- Ha nem vagy toleráns, de szeretnél ezen változtatni és megtudni, miért is nem igazak azok a sztereotípiák, amiket róluk mondanak
- Ha szeretnél aktívan is belekóstolni szociológiai, nyelvészeti, pedagógiai kutatásokba, de nem kutatói pályára készülsz
- Ha terepen is megismerkednél helyi közösségekkel, kultúrákkal, emberekkel, akkor itt a helyed!Tantárgyi struktúránk a társadalom- és bölcsészettudományok széles palettáját felöleli, sok területtel foglalkozunk óráinkon, de minden tudományból csak a számunkra legfontosabb ismereteket vizsgáljuk, amelyek kapcsolódnak a magyarországi cigányokról szóló témáinkhoz. Tanáraink nem csak egy-egy tudományterületen jártasak és képzettek, ezért az ismereteket összefüggéseikben, a különböző diszciplínák ismereteinek metszésében láttatják.Ha hallgatóként
- bekapcsolódnál tudományos kutatásokba, részt vennél terepmunkán
- szívesen szerveznél programokat
- részt vennél képzési programokban, akár tanítanál is tanárainkkal együtt
- kapcsolódnál egy önképző hallgatói műhelyhez
- részt vennél önszerveződő hallgatói csoportok munkájában
- konferenciáznál velünk
Akkor itt a helyed: Wlislocki Henrik Szakkollégium

Programme structure

Főbb témakörök:
Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek 23-37 kredit:

- általános alapozó ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit,

- szakmai alapozó ismeretek (bevezetés a nyelvtudományba, az irodalomtudományba; a cigány népismeretbe; a romológiába; az európai cigányság helyzetébe; szocializáció és kisebbségi identitás; területi-társadalmi ismeretek, különös tekintettel a cigány közösségekre) 15-25 kredit;

Romológiai szakmai ismeretek 80-90 kredit:

- nyelvtudomány [nyelvészeti ismeretek (bevezetés a szociolingvisztikába, kétnyelvűség, nyelvi tervezés és nyelvpolitika, szociolingvisztika – romani, beás -, nyelvtipológia); nyelvi ismeretek (beás lexika, beás grammatika, beás fordítási gyakorlat, romani lexika, romani grammatika, romani fordítási gyakorlat)];

- egyéb társadalomtudományi ismeretek (a cigányság története, a kisebbségek nevelésszociológiája, multikulturális társadalom, interkulturális nevelés, a kisebbségek jogi helyzete Európában és Magyarországon, szociológiai ismeretek a cigánykutatásban, foglalkoztatás és gazdaságpolitika, civil szféra);

- kultúra- és néprajzi ismeretek (cigány népismeret, mint tantárgy, néprajzi kutatások a cigányság körében, kulturális antropológia a cigánykutatásokban, a cigány közösségek zene és tánckultúrája, cigány, roma irodalom és képzőművészet, cigány kultúra, cigány társadalom romani vagy beás nyelven, kutatásmódszertan);

Választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A Szociolingvisztika kurzus keretében a hallgatók egy önálló szociolingvisztikai mikrokutatás lefolytatására készülnek fel, melynek keretében köznevelési intézményekben végeznek terepmunkát.

A terepmunka során az intézményekben a tanulók valamint a pedagógusok körében végeznek a nyelvhasználattal, a nyelv(ek) tanulásával, tanításával kapcsolatos adatgyűjtést, ill. adatfeldolgozást. A kurzus során lehetőségük adódik megismerkedni az iskola világával és tapasztalatot gyűjtenek az iskola működéséről.

Career opportunities

Sokféle társadalmi szervezet igényli a képzett, de nem feltétlenül mester diplomával rendelkező
munkaerőt, amely alapos képzést kapott a cigány/roma közösség kultúrájáról, szokásairól, nyelvéről, a
velük való kommunikációról. A hatékony kommunikáció e közösség tagjaival alapvető jelentőségű az
államigazgatásban, a közigazgatásban, a szociális szférában, az egészségügyben, az oktatásban, a
fegyveres testületeknél, nem utolsó sorban a civil szférában. A mediátori szerepkör betöltéséhez, a
kapcsolódó feladatok ellátásához ötéves egyetemi képzés nem szükséges, általános alapvető
ismeretekre, kommunikációs készségekre azonban feltétlenül igény van. Nagy hiány mutatkozik –
különös tekintettel a NFT és az EU prioritásaira – olyan személyekre, akik jártasak a projekttervezésben,
költségvetések készítésében, a megkívánt fegyelem betartásában, és le tudják fordítani a közösségi
igényeket a fejlesztési tervek „nyelvére”.
A végzettek képesítést kapnak, hogy különböző jellegű – néprajzi, antropológiai, nyelvészeti,
szociológiai – kutatásokban szervezőként és segítőként közreműködjenek.
Tipikus munkahely: önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyéb
költségvetési szervek, roma szervezetek, iskolák
Tipikus munkakör: projektekben való közreműködés, együttműködés, programvezető, program
koordinátor, identitás megalapozásában közreműködő mediátor

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo