More information

btk.pte.hu/..nk/nevelestudomany-mesterszak 

Overview

Képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvétel feltétele: A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az
óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakok. Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből. Felvételi módja: A szóbeli felvételi vizsga szakmai vizsgabizottság előtt zajlik. A szóbeli vizsga tárgyköreit a Kar a honlapon közzéteszi. btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/DMA/DMA_tema/tema_nevelestudomanyi_ma.pdf Pontszámítás: A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb témakörök:
A neveléstudomány elméleti-fogalmi rendszere [elméleti és történeti pedagógia, pedagógiai (kultúr)antropológia, összehasonlító pedagógia] 15-20 kredit;
A nevelés, oktatás és képzés pszichológiai, társadalmi, politikai, jogi háttere és azok magyar és nemzetközi aspektusai, trendjei (a nevelés és intézményeinek társadalmi szociológiai, pszichológiai, jogi, irányítási és menedzsment alapjai) 15-20 kredit;
A nevelés-, oktatás-, és művelődéskutatás főbb területei és azok kutatás-módszertana (művelődés és oktatáskutatás, a neveléstudományi kutatások módszerei, a különböző kutatási stratégiák kutatásmetodikai megalapozása) 15-20 kredit;
A nevelés és oktatás iskolai, valamint iskolán kívüli intézményrendszerei, továbbá a pedagógiai innováció, a szervezetfejlesztés támogatásának intézményes és szocializációs formái (a kisgyermekkor pedagógiája, iskolapedagógia, szakképzés, szociálpedagógia, felnőttképzés és tudásmenedzsment, felsőoktatás-pedagógia) 25-30 kredit;
Kötelezően választandó szakos specializáció 40-45 kredit.


A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a köznevelés- és a felsőoktatás különböző színterein, intézményeiben végzett terepmunka, amelynek időtartamát a specializációkhoz kapcsolódóan a képzés tanterve határozza meg.

Career opportunities

Elhelyezkedési lehetőségek: kutató, elemző és fejlesztő különböző kutatóintézetekben,

referens és szakértő szakmai szolgáltatóknál, felnőttképző intézményeknél,

referens és szakértő a közigazgatásban, oktatásirányításban,

állami hivatalok, kutatóintézetek, magáncégek, kis- és nagyvállalatok, nonprofit szervezetek munkatársa,

színházak, megyei vagy városi agórák, művelődési központok munkatársa

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo