More information

btk.pte.hu/..zak-magyar-vagy-angol-nyelven 

Overview

Képzés célja
Az andragógia mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. Olyan andragógusok képzését kívánjuk megvalósítani, akik megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás támogatására, és a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére. Ismerik a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét, és képesek oktatási-képzési intézmény-, eszköz- és módszerfejlesztésére, valamint a tanulási lehetőségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására. A végzetteknek lehetősége nyílik tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Bemeneti követelmények: A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az andragógia és a közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó szak, illetve ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai szintű szakok (népművelés, közművelődési szakember), a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások; a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak, a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a bölcsészettudomány és társadalomtudomány képzési területről bármely alapképzési szak. Ezen diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az alábbi területekről: bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretek; felnőttképzési ismeretek; kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés;
informatika, könyvtárismeret; társadalomtudományi alapismeretek: társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia; gazdasági és jogi ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján
ezekből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. Felvételi módja: szóbeli vizsga, tárgykörei: btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/DMA/DMA_tema/TEMA_andragogia_20.pdf

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb témakörök:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

az andragógia fogalom-, intézmény- és tevékenységrendszere, jogi szabályozása, finanszírozása, európai oktatáspolitikai trendek 20-25 kredit;
felnőttképzés-menedzsment 15-25 kredit;
a felnőttképzés módszertana 20-25 kredit;
minőségmenedzsment 10-15 kredit;
szociálandragógia 10-15 kredit;
andragógiai kutatások 10-15 kredit.

Career opportunities

A végzett hallgatók elhelyezkedhetnek állami, profitorientált és nonprofit felnőttképzési és szakképző szervezetekben, továbbképző központokban, a felnőttképzés tervezésével, irányításával fejlesztésével, andragógiai kutatásokkal foglalkozó intézményekben, szervezetekben.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo