More information

btk.pte.hu/..seink/hungarologia-mesterszak 

Overview

Rövid leírás A képzéssel párhuzamosan elvégezhető a 2 féléves magyar mint idegen nyelv tanára mesterszak is.

Képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik interdiszciplináris, komplex tudással rendelkeznek a magyar kulturális örökségről, ismerik annak egyedi vonásait és európai, illetve regionális párhuzamait, beágyazottságát. Egyúttal képesek nemzeti kultúránknak más kulturális kódrendszerekben történő hatékony képviseletére, a különböző nemzeti kultúrák elfogulatlan vizsgálatára, az interkulturális dialógusban való szakszerű részvételre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Bemeneti követelmények: A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem és magyar alapképzési szakok. Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra. Egyéb – a néprajz, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, az újlatin nyelvek és kultúrák, a szlavisztika, a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, a szabad bölcsészet alapképzési szak esztétika, művészettörténet, kommunikáció és médiatudomány, filmelmélet, filmtörténet specializációi, a társadalom tudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok, a politológia, kommunikáció és médiatudomány, a kulturális antropológia alapképzési szakos diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 12 kredit magyar történelmi, illetve magyar nyelvészeti és magyar irodalmi ismeretkörökből. Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési és kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie. Felvétel módja: Szóbeli elbeszélgetés. A felvételi vizsga szakmai elbeszélgetés, mely vizsgabizottság előtt zajlik. Egyik része a hallgató alapszakos vagy annak megfelelő főiskolai képzésben írt záródolgozatának ismertetése, másik része a dolgozat elhelyezése a magyar alapszak tárgyköreinek valamelyikében, harmadik része a hungarológia, illetve a magyar mint idegen nyelv iránt mutatkozó személyes motiváció. Pontszámítás: A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző
diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

őbb témakörök:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

A hungarológia általános szakmai ismeretei 30-45 kredit:

[a hungarológia fogalma, irányzatai, módszerei, intézményrendszere; a történettudomány főbb irányzatai és funkciói; nacionalizmuselméletek, nemzettipológiák; a kultúratudomány fogalma, kulturális kánonok, nyelv és kultúra, interkulturális transzfer; kommunikációelmélet, kommunikációs stratégiák, alkalmazott nyelvészet, magyar művelődéstörténeti folyamatok (közép-)európai kontextusban, a magyar kultúra és művelődés interkulturális bemutatása; a kulturális örökség áthagyományozódása és fejlődése, regionális (közép-európai) és multikulturális jelenségek; hungarológia és Európa-tanulmányok; univerzális és regionális jelenségek az európai művelődéstörténetben)].

A választható specializációk, azok szakterületi, tudományági ismerete és azok kreditaránya

A választható specializációk kreditaránya további 50-60 kredit:

magyar mint idegen nyelv specializáció:

multidiszciplináris ismeretkörök [ a magyar művelődés és kulturális örökség (magyar nyelv, irodalomtörténet, kortárs irodalom, művészettörténet, kortárs képzőművészet, zenetörténet, kortárs zenei élet, színháztörténet, kortárs színházi élet, filmtörténet, kortárs filmművészet); (közép-)európai kulturális kapcsolatok (a Kárpát-medence népeinek összehasonlító néprajza, nemzeti, nyelvi, etnikai önazonosság Közép-Európában); magyarországi és kárpát-medencei közgyűjtemények; Magyarország-kép külföldön, magyarok a külföld szemében] 15-25 kredit;

nyelvpedagógiai ismeretkörök (kutatásmódszertan, pedagógiatörténet; a nyelvoktatás elmélete, a nyelv interkulturális közvetítése; a magyar mint idegen nyelv módszertana; a magyar nyelv morfológiája; grammatika – – idegen nyelvként; kommunikatív nyelvpedagógia; nyelvészeti pragmatika – – nyelvi szokáskultúra; szociolingvisztika, bilingvizmus; kontrasztív nyelvészet; tananyagismeret; fordítás, műfordítás, kulturális transzfer; a magyar nyelv és kultúra helyzete az Európai Unióban) 30-40 kredit;

szakszemináriumok, tutoriális foglalkozások nyelvpedagógiai ismeretkörökből 5-15 kredit.

Career opportunities

A hungarológiai mesterképzés egyetemünkön háromféle PhD-képzésben is
folytatódhat: az irodalomtudományi, a nyelvtudományi vagy a történelem-néprajzi
doktori iskolában, illetve ezután akár a szaktudományos kutatói pályák
valamelyikén is.
A hungarológus szakemberek közmuvelodési, muvelodésstratégiai és
kommunikációs feladata a magyar nemzeti és a kárpát-medencei multikulturális
örökség színvonalas képviselete, közvetítése és népszerusítése a különféle
fórumokon: itthon és a szomszédos országokban, Európa és a világ más területein,
így különbözo kulturális intézményekben, újságoknál, a politikában regionális
szakértoként, vagy éppen a magyar kulturális diplomácia hálózatában.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo