More information

ttk.unideb.hu/hu/node/83 

Overview

Az alapszak (BSc) megnevezése: biológia.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: biológus.
A specializácók megnevezése: nincsenek specializácók.
A képzési idő: 6 félév, 180 kredit.
Felvételi: írásbeli teszt és szóbeli elbeszélgetés.
Szakmai gyakorlat: A képzés gyakorlatorientált, így szemináriumok, szakmai gyakorlatok, terepgyakorlatok segítik az elméleti ismeretek elmélyítését.

A képzés célja olyan széles látókörrel rendelkező, átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel bíró biológusok képzése, akik a biológia bármely szakterületén képesek eredményes elméleti és gyakorlati munkát folytatni, és tudásukat a munkaerőpiac igényeinek megfelel speciális ismeretekkel bővíteni.
Biológusaink az oklevél megszerzése után alkalmasak
tudásukat hasznosítani az élet számos területén, pl. ipari
laboratóriumokban, kutatóintézetekben, egészségügyben, a
természet- és környezetvédelemben, a közigazgatás biológiát
érint területein. A biológia alapszak további célja, hogy
megalapozza a belépést az intézményünkben szervezett
mesterszakokra, de számos hazai és külföldi mesterképzésben
(MSc) is folytathatják tanulmányaikat a hallgatóink.

A magasszintű alapképzést a Biológia BSc minden hallgatója számára kötelez, országosan elírt
ismeretkörök illetve tantárgyak biztosítják (például: biokémia, sejtbiológia, növényszervezettan,
növényrendszertan, állatszervezettan, állatrendszertan, összehasonlító élettan, növényélettan,
humánbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris biológia és biotechnológia, ökológia és
biogeográfia, evolúcióbiológia, etológia, természet- és környezetvédelem). Emellett
megismerkedhetnek a hidrobiológia, bioinformatika, és immunológia alapjaival is. Szabadon
választható tárgyak felvételére is lehetőség van, melyek keretén belül jól hasznosítható
ismereteket szerezhetnek az ökológia, ökofiziológia, élőhely tipológia, vízi éllény közösségek,
biodiverzitás, konzervációbiológia, kísérlettervezés és -értékelés, a fenntarthatóság, filogenetika
és filogeográfia, mikrobiális genetika stb. területén.
A fent említett ismeretanyagok elsajátítása biztosítja, hogy hallgatóink tisztában legyenek a
biológia alapfogalmaival és terminológiájával, alapvető folyamataival. Képesek lesznek az
alapismereteket rendszerezni és alkalmazni, az összefüggéseket felismerni. Emellett
megismerkednek a modern biológiai vizsgálati módszerekkel és azok alkalmazási területeivel.

A szakdolgozatok elkészítése során pedig lehetőség van egy-egy szűkebb terület szakirodalmának, módszereinek, legújabb kutatási eredményeinek megismerésére, s bekapcsolódhatnak a tanszékeken folyó kutatási munkákba is. A Biológiai és Ökológiai Intézet Doktori Iskolája lehetővé teszi, hogy a legtehetségesebb hallgatók a BSc, majd MSc diploma megszerzése után PhD fokozatot is szerezzenek.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo