More information

ttk.unideb.hu/hu/node/83 

Overview

Az alapszak (BSc) megnevezése: fizika.
Az oklevélben szerepl szakképzettség megnevezése: fizikus.
A képzési idő: 6 félév, 180 kredit
Felvételi: írásbeli teszt és szóbeli elbeszélgetés.

A fizika BSc szakot választó hallgatók előtt a lehetőségek széles tárháza nyílik meg. A képzés során megismerik a minket körülvevő világ alaptörvényeit és titkait, és megtanulják e titkok
megfejtésének módját. Megtanulnak következetesen gondolkodni, tervezni, problémákat
hatékonyan megoldani. Biztos természettudományos alapműveltséget szereznek, amelyre
bármilyen további tudás ráépíthet. A fizika BSc diplomával rendelkező hallgatók tudásuk,
kísérleti és elméleti munkában való jártasságuk és speciális ismereteik révén az elektronika, az
informatika, az anyagvizsgálat, a rendszerelemzés, orvosi berendezések üzemeltetése és az ipar
számos területén sokféle feladat ellátására alkalmasak lesznek, és elhelyezkedhetnek ipari,
műszaki és gazdasági szakterületeken.
Debrecenben az oktatás kis létszámmal folyik, amelynek köszönhetően a hallgatók több figyelmet
és segítséget kapnak az oktatóktól. Az egyetemi tehetséggondozó program garantálja, hogy a
szorgalmas és tehetséges hallgatók minden lehetőséget megkapjanak a bennük rejlő tudós
kibontakoztatására. A debreceni fizikusképzésben egyetemünk természetes társa a Magyar
Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete (Atomki). A képzésben részt vevő hallgatóknak
lehetőségük van bekapcsolódni különböző kutatómunkákba, ezáltal hozzáférhetnek az egyetem
és az Atomki világszínvonalú berendezéseihez. A Fizikai Intézet számos külföldi (pl. amerikai,
cseh, olasz, francia, német, svájci, orosz, kínai, japán stb.) partnerintézeténél tanulmányutakat,
ösztöndíjakat, kutatómunkát és végzés után akár továbbtanulási és munkalehetőséget is biztosít a
legjobb hallgatók részére. A kutatómunkát elősegíti a magasan kvalifikált oktatói közösség, a
Fizikai Intézet és az MTA Atomki több milliárd forint érték, folyamatosan bővülő eszközparkja,
valamint Magyarország legnagyobb szuperszámítógép klasztere is.
A Debreceni Egyetemen megszerzett fizika BSc diploma kiváló alapul szolgál a Debrecenben vagy másutt folytatható MSc képzések sokaságához.

Mesterképzési lehetségek:
A fizika BSc végzettséggel rendelkezők előtt nyitott a lehetőség, hogy az ország vagy a világ számos különböző mesterszakján folytassák tanulmányaikat, mint például: fizikus, anyagtudomány, környezettudomány, vegyész, meteorológus, csillagász, műszaki menedzser, sokféle mérnöki: pl. mechatronikai mérnök, villamosmérnök vagy vegyészmérnök.
A fizika BSc diplomával rendelkezők,ha a Debreceni Egyetemen szeretnék folytatni tanulmányaikat, választhatják a fizikus, az anyagtudomány, a környezettudomány, a vegyész, a vegyészmérnök, a matematikus és a biotechnológia MSc szakokat. A fizikus MSc különböző fizikai tudományterületek izgalmas sokaságát tartalmazza az atomfizikától a statisztikus fizikáig, az anyagtudománytól és a részecskefizikán át egészen a magfizikáig, hogy csak néhányat említsünk meg.

Programme structure

A szakmai képzés törzstárgyai
Alaptárgyak: Mechanika, Hőtan, Optika, Elektromágnesesség, Elektronika, Kondenzált anyagok,
Atom- és kvantumfizika, Elektrodinamika, Kvantummechanika, Atommagfizika, Statisztikus
fizika, Alapvető kölcsönhatások, Számítógépes alapok a fizikában, Fizikai mérések alapjai, Fizikai
matematika, Lineáris algebra, Differenciál- és integrálszámítás, Közönséges differenciálegyenletek, Valószínűségszámítás és statisztika, Mechanika, hőtan, optika mérések, Kondenzált anyagok laboratóriumi mérések, Atom- és magfizikai mérések

Az alaptárgyakon felül elsajátítható, érdekes és hasznos ismeretek, a teljesség igénye nélkül
Analóg és digitális elektronika, Programozás, Számítógépes szimulációs módszerek, Elektron- és
atomi mikroszkópia, Vákuumfizika és vákuumtechnika, A mikroelektronika anyagai és
technológiái, Környezetfizika, Atom- és magfizika, Nukleáris méréstechnika, Műszaki és orvosi
képalkotó rendszerek, Mérési adatok feldolgozása, Számítógépes mérés- és folyamatirányítás
stb.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo