More information

btk.pte.hu/hu/kepzeseink 

Overview

Rövid leírás
A program keretein belül leendő hallgatóink a nemzetközi kapcsolatok tágabb kereteivel ismerkedhetnek meg, a tudományág elméleti és gyakorlati alapjai mellett politikai rendszerek, nemzetközi, nemzeti és lokális politikai intézmények, valamint ezek történelmi és gazdasági összefüggéseit is megérthetik.

Képzés célja
A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Felvételi módja: Skype interjú, szóbeli
Felvételi nyelve: magyar
Felvételhez szükséges dokumentumok:
- középiskolai diploma (vagy ennek pótlása augusztus 1-ig)
- tantárgy lista jegyekkel (bizonyítvány – Transcript of Records)
- B2 szintű magyar nyelvismeret
- magyar nyelvismeret igazolása
- motivációs levél
- önéletrajz
- Orvosi Igazolás (vizsgálati leletek) (vagy ennek pótlása augusztus 1-ig)
Dokumentumok hiánya esetén, kérem nyilatkozat feltöltésével írásban jelezze, hogy augusztus 1-ig pótolja.

Programme structure

Főbb témakörök:
Általános társadalomtudományi ismeretek és kompetenciák [közgazdaságtan, jogi alapismeretek, filozófia, politológia, szociológia, történelem (modern magyar és egyetemes történelem) informatika] 20-60 kredit;

Módszertani és készségfejlesztő ismeretek (statisztika, társadalomstatisztika, kvalitatív, kvantitatív módszertan, szaknyelvi gyakorlatok) 20-30 kredit;

A nemzetközi tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai ismeretek 50-100 kredit a szakdolgozat kreditértékével együtt az alábbiak szerint:

- nemzetközi kapcsolatok története [nemzetközi kapcsolatok története 1815-1989-ig, magyar külpolitika története, diplomáciatörténet, nemzetközi kapcsolatok az új világrendben (1989-től)] 5-40 kredit;

- nemzetközi politika elmélete és gyakorlata (a nemzetközi politikaelmélet főbb iskolái, elméletei, a diplomácia elmélete és gyakorlata) 5-40 kredit;

- nemzetközi jog (nemzetközi közjog, nemzetközi magánjog, nemzetközi szerződések, nemzetközi intézmények és szervezetek) 5-40 kredit;

- nemzetközi gazdaságtan (nemzetközi gazdaságtan, külgazdaságpolitika, nemzetközi pénzügyek, világgazdaságtan, nemzetközi vállalatok gazdaságtana) 5-40 kredit;

- regionális-civilizációs tanulmányok (civilizációtörténet, európai civilizáció története, regionális tanulmányok) 5-40 kredit;

- Európai Unió (az Európai Unió fejlődéstörténete, az EU intézményrendszere és döntéshozatala, az EU joga, az EU hatáskörei, szakpolitikái, Magyarország az Európai Unióban, európai uniós pályázatok készítése és projektek menedzsmentje) 5-40 kredit;

- a nemzetközi kapcsolatok gyakorlata (nemzetközi kapcsolattartás technikái, nemzetközi rendezvények, diplomáciai protokoll, tárgyalási technikák) 5-40 kredit.A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A szakmaspecifikus ismeretek a képzés egészén belül 30-35 kredit.

Szakmai gyakorlat:

Az oklevél megszerzésének feltétele négy hét egybefüggő hazai vagy külföldi szakmai gyakorlat elvégzése, amelyet a koordináló tanszék szervez. A levelező képzésben is kötelező a gyakorlat, amely ideje min. 1 hét és kiegészül egyéb gyakorlati feladatokkal.Szakirányok, specializációk:
Európai-integráció (a magyar és angol nyelvű képzésben is)
nemzetközi kapcsolatok (csak a magyar nyelvű képzésben)

Career opportunities

Elhelyezkedési területek
Tipikus munkahelyek:

minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények, önkormányzatok, gazdasági társaságok, vállalkozói szektor, regionális tanácsok és fejlesztési ügynökségek

Tipikus beosztás: pályázatíró, projektmenedzser, külkapcsolati ügyintéző, külpolitikai elemzést végző munkatárs.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo