More information

btk.pte.hu/..zak-magyar-vagy-angol-nyelven 

Overview

Rövid leírás
etika, esztétika, filozófia, film, művészettudomány

Képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására. Jártasak az érvelés mesterségében, érvek konstruálásában és ellenőrzésében, írott szövegek és képi információk értelmezésében, kulturális, közéleti, művészeti, vallási és etikai jelenségek elemző feldolgozásában. A képzés célja továbbá, hogy szilárd elméleti, módszertani és műveltségi alapokat biztosítson az alapszak specializációira épülő mesterképzések és a kutatói pálya felé orientálódóknak. A végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Programme structure

Főbb témakörök:
Általános szakterületi ismeretek 110-120 kredit, amelyből

- szabad bölcsészeti általános szakmai modul 40-50 kredit:

a képzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretek filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret,
logika, érveléstechnika, akadémiai írás, számítógépes ismeretek,
átfogó eszmetörténet,
bölcsészettudományok módszerei (módszertan), valamint a választandó specializációnak megfelelően: nyelvleírás, a nyelvtan mint modell, a nyelvi kompetencia és performancia különbségei, a nyelv elsajátításának és a nyelv változásának elméleti alapjai; esztétika és története, műelemzés, akadémiai írás; etikatörténet, ember és társadalom (kultúrtörténet, pszichológiai, szociálpszichológiai, szociológiai, kulturális antropológiai ismeretek, társadalomtörténet); ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, fenomenológia, hermeneutika; bevezetés a filmtörténetbe, a filmelméletek alapjai; bevezetés az építészettörténetbe és a műemlékvédelembe, múzeumismeret, ikonográfia, a művészettörténet forrásai és irodalma, a művészet társadalmi aspektusa; vallástörténet, vallásfilozófia, vallásszociológia, vallási néprajz;
- választható szakmai modulok 60-80 kredit az alábbi ismeretkörökből:

etika: etikatörténet, ágazati etikák, alkalmazott etikák, filozófiai antropológia, ökológia, politológia;
esztétika (csak a magyar nyelvű képzésben!): klasszikus elméletek, modern elméletek, kortárs elméletek, ágazati esztétikák, kanonikus mű, műelemzés;
filozófia: a filozófiatörténet nagy korszakai és művei, tudományfilozófia, tudatfilozófia, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika, analitikus filozófia, metafizika, vallásfilozófia;
filmelmélet és filmtörténet: filmtörténet, filmelméletek, filmelemzés, a filmi kompozíció, a filmi elbeszélés, társművészetek és a film, kommunikáció és médiaelmélet, írásgyakorlatok, gyakorlati ismeretek;
művészettörténet: az egyetemes és a magyar művészet nagy stíluskorszakai (antikvitás, középkori művészet, újkori művészet, legújabbkori művészet), módszertani és gyakorlati szaktárgyak, iparművészet-történet, emlékmeghatározás;
klasszikus tanulmányok: ókori görög, etruszk, római művészet és ikonográfia, görög és római vallás és mitológia, görög és római irodalom, színház, zene
- választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.Szakirányok, specializációk:
SZAKMAI MODULOK (80 kredit):Nappali munkarendben: etika, esztétika (csak a magyar nyelvű képzésben!), filmelmélet és filmtörténet, filozófia, művészettörténet, klasszikus tanulmányok

Levelező munkarendben: esztétika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, művészettörténet, klasszikus tanulmányok

Az egyes modulok csak megfelelő számú jelentkezés esetén indulnak.Etika: erre a modulra / specializációra a gyakorlati filozófia iránt érdeklődőket várjuk, aki a társadalmi kérdések iránt fogékonyak, és akik a tanszéken folyó, az erkölcsi érzelmekről szóló kutatásba is bekapcsolódnának.Esztétika: azokat várjuk, akiket érdekel a kultúra, a művészet, az irodalom, a történeti folyamatok és a történelmi változások. Akik szeretnek olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni – és akik elgondolkoznak azon, amit olvasnak, látnak és hallanak. A törzsképzésben esztétikai elméletek ismerhetők meg, és a hallgatók elmélyednek a film-, képzőművészet-, irodalom-, és zeneesztétika alapkérdéseiben, és megtanulnak különféle szempontokból tekinteni az egyes művészeti ágakra.Film: a legjobb választás, ha szereted a képeket, mozgóképet, korunk őrületét, a digitális vizualitást, ha Te is meg akarod tanulni, hogy a jövő a képi kommunikáció és ha érteni akarod a médiát. A szak nem azt a száraz filmnézegetős elfoglaltságot kínálja, mint amit a megnevezése sejtet, habár nem árt, ha kedveled a filmeket, és nem csak a 10 percesre kurtított akciódús klipeket, hanem ami megragad a fejben, önálló gondolatokra serkent, s tán kicsit meg is változtat. Nálunk megtanulhatod uralni, s kreatívan kezelni a mindent elsöprő digitális képi világot, s jó eséllyel juthatsz be a távközlés, a tömegkommunikációs média vagy éppen a képkészítés önfenntartó világába.Filozófia: nagymértékben erősíti a logikai és érvelési képességet, fejleszti a fogalmazási, szövegalkotási és gondolatformálási készséget. Neked ajánljuk, ha szereted megkérdőjelezni a világról és önmagunkról szóló alapvető hiedelmeket, öröknek hitt igazságokat, és új válaszokat keresel. Nem baj, ha nyitott, kreatív és érdeklődő vagy. Ha érdekel, hogy miképp tehetők fel és válaszolhatók meg a valóság, az emberi megismerés és az emberi értékek természetével kapcsolatos legmélyebb és legátfogóbb kérdések, akkor válaszd a filozófia specializációt, ahol a nyugati gondolkodás történetének legkiválóbb filozófusait foglalkoztató problémákat megismerve sajátíthatod el a kritikai gondolkodás, a helyes érvelés és a gondolatok világos kifejezésének képességét.Művészettörténet: Várjuk mindazokat, akik egy nagy hagyományú tudomány kereteiben szeretnének képzőművészettel, építészettel foglalkozni, akik megalapozott történeti és elméleti ismeretekre építve szeretnék a kortárs művészeti életet is megismerni. Akik szívesen megismernék a művészeti élet intézményeit, a kiállítások, múzeumok gyakorlatába is betekintenének, érdeklődnek festészet, a szobrászat és az építészet nagy korszakai és alkotói iránt, és kíváncsiak a jelentős művek történeti összefüggéseire, akik a nagy hagyományok mellett a jelenlegi új művészeti kifejezőeszközök és médiumok iránt is érdeklődnek, és akik szeretnének részt venni művészeti-kulturális kutatásokban, kiállításokban, projektekben. A hallgatók alapvető tudást szereznek a vizuális művészetek egyetemes és magyar történetéről, korszakairól, alkotóiról és legfontosabb műveiről, megismerik a művészi kifejezés különböző technikáit, eszközeit, módszereit és funkcióit, tájékozódnak a hazai és nemzetközi művészeti intézményrendszerekről.Klasszikus tanulmányok: Várjuk azokat, akik olyasmit kívánnak tanulni, ami különleges, akik kíváncsiak az ókori emberek gondolkodására és arra, mennyi mindent adhat a ma emberének az ókori görög-római kultúra. Akiket érdekel a (nem csak) ókori irodalom, képzőművészet, színház és színjátszás, zene, az antik görög és római élet és történelem, filozófia, mitológia és vallás. akik szeretnének tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást értelmezni, kapcsolataikat felfedezni.

Career opportunities

Tipikus munkahely: tudományos ill. akadémiai intézmények, sajtó, média területe, múzeumok, galériák, képzőművészeti kiadók, könyv és folyóirat szerkesztőségek, közművelődési és kulturális intézmények széles köre

Tipikus munkakör: tudományos munkatárs, kutató, kritikus, újságíró, sajtóreferens, szerkesztő, esztéta, kurátor, muzeológus, kulturális programszervező, közművelődési intézmények, kulturális alapítványok, szervezetek alkalmazottja tág munkaköri lehetőségekkel.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo