More information

btk.pte.hu/..zak-magyar-vagy-angol-nyelven 

Overview

Képzés célja
olyan pszichológus szakemberek képzése, akik a pszichológia tudományterületein megszerzett ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia több ágában. Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. Megfelelő végzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a pszichológia különböző területein külön jogszabályban meghatározott további speciális szakképesítést szerezzenek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Programme structure

Főbb témakörök:
A pszichológusképzést meghatározó szakterületek 28-32 kredit:

kognitív pszichológia, evolúciós pszichológia, fejlődéslélektan, személyiséglélektan, szociálpszichológia
további meghatározó ismeretkörök (a pályaszocializáció, pszichológus etika, módszertani készségfejlesztés, kommunikációs készségfejlesztés).


A specializációk tudományágai és szakterületei:

A specializációk differenciált szakmai ismeretek a pszichológia különböző területein. Szakterületei: társtudományi alapozás, mesterkurzusok, szakmai gyakorlati tevékenység, vezetett kutatómunka, amelynek kreditértéke 68-72 kredit.

Career opportunities

Elhelyezkedési területek
Tipikus munkahely: oktatási, egészségügyi, büntetés-végrehajtási intézmények, civil szervezetek, munkaügyi központok, multinacionális cégek, mentálhigiénés intézet, szociális otthon, nevelési tanácsadók, civilszervezetek, határőrség, sportegyesület, idősek otthona.

Tipikus feladatkör: pályaválasztási, munkaügyi tanácsadás, prevenciós és mediátor feladatok ellátása, HR-feladatok, munkaerő-kiválasztás. Tesztek, interjúk felvétele, felmérések végzése egyének, csopotok és szervezetek minőségfejlesztése céljából. Tervezhet és vezethet csoportfoglalkozásokat és tréningeket szervezetfejlesztés céljából, megfelelő tapasztalat és odaillő plusz képzettség birtokában.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo