Logo of University of Pécs

PHDDemográfia és Szociológia Doktori Iskola [Társadalomtudomány] (szociológiai tudományok)

More information

szociologia.btk.pte.hu/doktori-iskola 

Overview

Képzési programunk egy meglévő űrt kíván kitölteni: a doktori iskola szisztematikus képzést kínál, és elmélyült, módszeres kutatást tesz lehetővé azok számára, akik a népesedési problémák tudományos tanulmányozására készülnek. A képzési program egy oldalról átfogó képet ad a népesedés alapvető területeiről (történeti demográfia, a népesedés elméletei, termékenység és nupcialitás, halandóság, addiktológia, migráció, területi különbségek), másrészt olyan módszertani eszköztárat (regresszió-számítás, halandósági elemzések, eseménytörténeti elemzés, stb.) ad a hallgatók kezébe, amely lehetővé teszi, hogy a népesedési problémák természetét megismerjék és állításaikat empirikus adatokon teszteljék. A program keretében az elméleti képzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk az empirikus adatelemzésre, alternatív hipotézisek felállítására, a hipotézisek empirikus tesztelésére. Képzési programunk másik alapelve, hogy a képzési programnak szorosan kell integrálódnia a hazai és nemzetközi kutatási szektorba. Ezért doktorjelöltjeink, a témavezetővel szorosan együttműködve, azok segítségével és útmutatása szerint bekapcsolódnak az aktuális demográfiai, empirikus szociológiai, addiktológiai és települési kutatási programokba.

Programme structure

Noha iskolánk lehetőséget teremt a népességtudomány szinte minden területének vizsgálatára, és teret enged a diszciplináris és módszertani sokszínűségnek, a törzstagok és témavezetők eddigi kutatásai, és témakiírásai bizonyos népesedési problémák tárgyalásához előnyösebb kereteket teremt. A demográfia integratív diszciplína, s mivel alapvető szempont, hogy a népesedési problémákat adekvát empirikus módszerekkel kell közelíteni, így számtalan diszciplína számára vonzó. A DI diszciplináris profiljának meghatározása céljából három átfogó kutatási programot alakítottunk ki, amely szándékaink szerint az érdeklődők számára jól tudja jelezni a képzési és kutatási területeket. A DEMOGRÁFIA program a klasszikus népesedési kérdéseket, a hazai és európai népesedési folyamatokat, a termékenységet, a halandóságot és a migráció foglalja magában. A program azt hivatott jelezni, hogy minden a népesedés alapkérdéseit tárgyaló kutatást be kívánunk fogadni, ugyanakkor ezeket szorosan a kutatási témakiírásokhoz kötve és modern kutatási gyakorlattal kívánjuk feldolgozni. Két további program tematikájában szorosan kapcsolódik a népességtudományhoz, közelítéseiben és módszereiben azonban a rokon társadalomtudományi közelítéseket részesít előnyben. Az Addiktológia, egészségmagatartás program a népesség jóllétének kihívásaival és a népesedés szempontjából legjelentősebb problémák kezelésével foglalkozik. A Településszociológia program keretében a népesedési és társadalmi folyamatok egyik legfontosabb differenciáló kontextusát, a területi folyamatokat vizsgáljuk. A képzésben és a kutatásokban kitérünk a területi folyamatok társadalmi okaira és a hosszú távú társadalmi fenntarthatóság perspektíváira.

A doktori képzés során szorosan kapcsolódunk a hazai és nemzetközi népesedési kutatásokhoz, az egyre inkább európai léptékűvé váló doktori programokhoz. A kutatási tevékenységet illetően a KSH Népességtudományi Kutatóintézetében, illetve a KSH Népességstatisztikai osztályán végzett elemző munkákhoz, valamint az OTKA és EU-pályázatokhoz kapcsolódunk. Az oktatás területén a European Doctoral School of Demography (EDSD) jelenti a tájékozódási pontot. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a doktori iskola és hallgatói szervesen kapcsolódjanak be az európai kutatási programokba. Külön elmélyült cserekapcsolatokat alakítunk ki a rostocki Max Planck Institute for Demographic Research-el, illetve a párizsi INED-el, az európai demográfiai kutatások két kulcsszereplőjével. A doktori iskola programját úgy alakítottuk ki, hogy évente egy-egy nemzetközi szaktekintély is tart képzést, nemzetközi népességtudományi kapcsolataink révén pedig elősegítjük, hogy hallgatóink rövidebb-hosszabb időre ösztöndíjasként külföldön tanuljanak, kutassanak.

Career opportunities

Terveink szerint a képzési és kutatási tevékenységek eredményeképpen a doktori iskolából olyan védett hallgatók kerülnek ki, akik átfogó képpel rendelkeznek a népességtudomány jelenlegi problémaköreiről, a népesedési tendenciákról, felismerik a népesedési problémák akutságát, probléma érzékenyek, képesek felhasználni az elméleti ismereteket, meg tudják találni (vagy megalkotni) a probléma megértéséhez elengedhetetlen adatforrásokat, ismerik az empirikus adatelemzési módszereket és elemzési eredményeiket társadalmi kontextusba tudják helyezni. Az ilyen tulajdonságokkal felvértezett szakembereket a tudományos életen kívül a társadalom számtalan szereplője igényli: az európai, a nemzeti és a helyi politikai döntéshozók és döntés előkészítők éppúgy, mint a fejlesztéspolitika szakemberei, vagy az üzleti élet szereplői (a marketingtől a biztosítási piacig), a civil társadalom szervezetei, valamint a közélet átfogó kérdései iránt érdeklődő állampolgárok, nem utolsó sorban a média.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo