More information

tatk.elte.hu/..terszakok/kisebbsegpolitika 

Overview

A szak célja, hogy a közép-kelet-európai térség etnikai, nemzeti, kisebbségi problémáihoz értő kutatókat, oktatókat és önkormányzati, tömegkommunikációs, szociálpolitikai, jogi, valamint politikával foglalkozó szakembereket képezzen. Az ilyen típusú szakemberekre már napjainkban is igény mutatkozik, és ez az igény a jövőben fokozódni fog, hiszen a régió történelmileg örökölt etnikai és kisebbségi konfliktusai, a kisállamiság új reneszánsza napjaink aktualitásává teszik az etnikai feszültségek kezelésének és csökkentésének feladatát. A Magyarországon működő kisebbségi önkormányzatok, sajtó, civil szervezetek egyre több kisebbségpolitikai tudással felvértezett szakembert igényelnek, és a többségi társadalomban is tapasztalhatók törekvések új, a kisebbségi problémákat kezelő intézmények létrehozására. A multikulturalizmus elve, a kisebbségek érdekeinek védelme, a kisebbségeket érő diszkrimináció megszüntetése olyan feladat, amely elengedhetetlenül fontos Magyarország társadalmi stabilitásának megteremtéséhez. A képzés célja szerint biztosítani kívánja, hogy az itt képzett politikusok, politikai szakértők, valamint társadalomtudományi elemzők és kutatók mintegy személyükben is garanciát nyújtsanak az előítéletmentes, bizalomteli, a nemzeti és kisebbségi kategóriákat keresztbe metsző szakmai identitás kialakítására és megőrzésére.

A felvételi beszélgetése ajánlott irodalom listáját itt találja.


Kapcsolattartó:
Nemzetközi Iroda, Bagi Eszter Borbála
E-mail: international@tatk.elte.hu

Programme structure

Képzési és kimeneti követelmények

Career opportunities

Mi a speciális egy nálunk végzett kisebbségpolitikusban?

  • Elméleti képzettsége, helyzetfelismerő, problémaérzékelő, kommunikációs készségei és döntéshozói képességei birtokában hozzájárulhat ahhoz, hogy a társadalmi konfliktusokra új típusú, az eddiginél hatékonyabb, problémaérzékenyebb és korszerűbb beszédmód és szakpolitikai működési gyakorlat alakuljon ki.
  • Kritikai gondolkodása, problémaérzékenysége és a társadalmat érő kihívásokra konstruktív válaszokat adni képes attitűdje birtokában hozzájárulhat ahhoz, hogy a tradicionális kisebbségi csoportokra, az új típusú szociális konfliktusokra, a margóra került újabb és újabb társadalmi szereplőkre kijelölt közpolitikai eljárások meghatározását és bevezetését a társadalom érdekeire és az egyén jogaira egyaránt figyelemmel végezzék el.
  • Az európai közpolitikai elvek és intézményrendszer kritikai megismerésével, illetőleg a közvetlen tapasztalatszerzés és terepgyakorlatok segítségével hozzájárulhat ahhoz, hogy az előítélet- és válságmentes, befogadó társadalom elve és gyakorlata legyen a követendő cél Magyarországon.

Mi lehet egy kisebbségpolitikus dolga a mai Magyarországon?

Az államigazgatás, a közigazgatás, az NGO-ok, a civil szervezetetek, a média vagy akár a magánszféra intézményeinek színterein olyan szakismeretek és intézményi működéselvek és gyakorlatok kialakítása, működtetése és fenntartása, amelyek hozzájárulhatnak:

  • a nemzetiségi, etnikai, felekezeti, szociális kisebbségi csoportok társadalmi, kulturális, gazdasági helyzetének stabilizálásához
  • a negatív megkülönbözetés okozta diszkrimináció csökkentéséhez, megszüntetéséhez, kialakulásuk megakadályozásához
  • a fentieket elősegítő szakszerű és az emberi méltóságérzeten alapuló szakpolitikai filozófia és intézményrendszer kidolgozásához, bevezetéséhez és működtetéséhez
  • s a fentiekkel összhangban Magyarország társadalmi stabilitásának biztosításához.
Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo