More information

ttk.pte.hu/felvetelizok 

Overview

A KÉPZÉS CÉLJA

Olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában képesek az egészséges emberek rekreáció célzatú sportolásának, kulturált szabadidő eltöltésének segítésére, utazási kedvének kiszolgálására, a különböző típusú egészségközpontú szállodai szolgáltatások munkafeladatainak ellátására. Orvosi felügyelet mellett részt vesznek az egészségkárosodott emberek rehabilitációjában, melynek során azok teljes vagy részleges munkaképessége visszaállítható. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A szak célja rekreáció irányító szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ez által hatékonyan hozzájárulnak a különböző célcsoportok és egyének életminőségének javulásához.

Programme structure

A KÉPZÉS SZAKMAI TARTALMA

Az emberi szervezet biológiai, részben orvosi hátterének tanulmányozása

A fizikai aktivitás és rekreációsedzés emberi szervezetre és személyiségre gyakorolt hatásának megismerése

A fizikai aktivitás pszichológiai és társadalmi vonatkozásainak megismerése

Életkor-specifikus sportági rekreációs mozgásformák, programok tervezése

Ismerni az életminőség, az életmód és a rekreáció-kutatások legfontosabb területeit, elméleti kereteit, módszereit és eredményeit, valamint a hazai és a nemzetközi innováció főbb trendjeit.

Ismerni a pszichoszomatikus fejlesztés jellemzőit, megérteni az egészségmagatartást és a szabadidős viselkedést befolyásoló biológiai, lélektani, társadalmi és környezeti tényezők szerepét és komplex hatásmechanizmusát.

Felismerni a civilizációs ártalmakból, életmódhibákból adódó, egészségkárosító tényezőket, azok következményeit, és megtervezni az optimális korrekciós megoldásokat.

Az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez szükséges ismeretek megszerzése, ismerni a különböző életkorok, személyiségtípusok, speciális élethelyzetek rekreációs tevékenységet befolyásoló jellemzőit.

A rekreáció egyes területeinek szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a vállalkozások működtetéséhez, projektek menedzseléséhez és események szervezéséhez szükséges szaktudás elsajátítása.

Módszertani és stratégiai tudással rendelkezni a rekreáció területén felmerülő konfliktusok és egyéb interakciós helyzetek hatékony megoldásához.

Hallgatók önálló kutatási lehetőségének biztosítása, Országos Tudományos Diákköri tevékenységbe való bevonása.

ERASMUS mobilitáson keresztül külföldi tapasztalatszerzés elősegítése

Angol nyelvű kurzusainkban részvételi lehetőség

TANTÁRGYAK, ISMERETKÖRÖK

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

sporttudomány 40-60 kredit;
egészségtudomány 20-30 kredit;
neveléstudomány és pszichológia 10-20 kredit;
társadalomtudomány 10-20 kredit;
gazdálkodás- és szervezéstudományok 10-20 kredit;
a rekreáció szervezés, rekreáció vezetés szabadon válaszható szakmai ismeretei 10-15 kredit.

SPECIALIZÁCIÓK

Nappali és levelező képzésben:

sportrekreáció-sportturizmus

Career opportunities

MIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK REKREÁCIÓ SZAKEMBERNEK TANULNI?

Megjelentek az életszínvonal növekedésével párhuzamosan a rekreáció igényeinek megfelelő feladatok. Az EU elvárásainak megfelelően a preferált területek közé tartoznak a szabadidősport, a diáksport és a lakosság sportja. Mindezek élményközpontú oktatást és munkát biztosítanak.
Lendületes, motivált, empatikus és nagy szaktudású oktatói stáb vár
Színvonalas tudományos képzést kínálunk, minősített oktatókkal
Széleskörű, életkor-specifikus ismereteket tanítunk
Az életmódkultúra „tudósaivá” nevelünk, szakspecifikus képességeket és készségeket, a szakképzettség gyakorlásához szükséges attitűdöket tanítunk.
Jól felszerelt laboratóriumokban oktatunk teljesítménydiagnosztikát
Magas szintű hallgatói mentorálást végzünk
Kutató tanáraink tudományos munkáiban részvételi lehetőség
Tudományos- és sportösztöndíjak széles köre áll rendelkezésre
Magas szintű sporttevékenység esetén kedvezményes tanulmányi rendet biztosíthatunk
Mintegy 20 Erasmus partnerintézményünkben szerezhet kreditet az elhivatott hallgató

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG DIPLOMASZERZÉS UTÁN

Doktori képzésben való részvétel
Tanárszakos diploma megszerzése

KARRIERLEHETŐSÉGEK

Szabadidőközpontok vezetése
a sport-, és gyógyturizmus szervezése, irányítása
életmód-, testépítőklub vezetése
tömegsport rendezvények szervezése
táplálkozási tanácsadás
idegenforgalmi-, szálloda-, wellness-, fitneszszolgáltatás, stb. gyermek, utánpótlás és felnőtt korosztályú sportolók szakedzője

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo